Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dự án BCI by Mind Map: Dự án BCI

1. Table Dự án

1.1. 1. id

1.2. 2. Tên dự án

1.3. 3. Giá trị dự án

1.4. 4. Giai đoạn dự án

1.5. 5. Tình trạng dự án

1.6. 6. Ngày khởi công

1.7. 7. Ngày hoàn công

1.8. 8. Mô tả

1.9. 9. Thời gian đăng tiin

1.10. 10. Thị trấn

1.11. 11. Tỉnh

1.12. 12. Diện tích

1.13. 13. Loại hình dự án: Đang diễn ra, tạm dừng, hủy

1.14. 14. Loại hình phụ: Nhà kho và Hậu cần

1.15. 15. Mã số dự án

1.16. 16. Loại quyền sở hữu: Thương mại

1.17. 17. Loại đàu tư: Mở rộng

2. Table Loại hình phụ

3. Table Giai đoạn dự án

4. Table quốc gia

5. Table Vùng miền

6. Table Chủ đầu tư

6.1. 1. id

6.2. 2. Tên chủ đầu tư

6.3. 3. Công ty

6.4. 4. Thành phố/ Thị trấn

6.5. 5. Quốc gia

6.6. 6. Tỉnh

6.7. 7. Điện thoại

6.8. 8. Email

6.9. Mã thư tín

6.10. Cập nhật mới nhất

7. Table Phiên bản

8. 1 chủ đầu tư có nhiều dự án

9. 1 dự án có nhiều phiên bản