Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Fyzika elektronového obalu 5R by Mind Map: Fyzika elektronového obalu 5R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Fyzika elektronového obalu 5R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Podstata hmoty

Modely atomu

Kvantová čísla

Záření atomu

Emise

výstupy

RVP

Využívá poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů.

ŠVP

Definuje Planckovu hypotézu o kvantování světelné energie. Chápe využití fotoelektrického jevu. Vysvětlí Comptonův jev. Ví o vlnových vlastnostech částic. Odvodí hybnost fotonu na základě Einsteinova vztahu. Analyzuje spojitost mezi korpuskulárními a vlnovými vlastnostmi záření a částic. Vysvětlí na konkrétních příkladech rozdíly mezi šířením vlnění a pohybem částic. Používá vztah pro výpočet energie fotonu z jeho frekvence. Objasňuje vlnové chování částic pomocí vztahu pro de Broglieho vlnovou délku. Srovnává vztahy energie - hybnost, resp. frekvence - vlnová délka pro foton a nerelativistické částice. Definuje Bohrovu kvantovou podmínku. Pochopí vztah pro kvantování energie. Vypočítá frekvenci záření při  absorbci nebo emisi emitovaného foemisi fotonu při přechodu z jednoho energetického stavu do druhého. Vysvětlí Franckův-Hertzův pokus.

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy