Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Magnetické pole a střídavý proud 5R by Mind Map: Magnetické pole a střídavý proud 5R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Magnetické pole a střídavý proud 5R

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Stacionární mag.pole

Nestacionární mag.pole

Střídavý elektrický proud a energetika

Učivo

Stacionární magnetické pole

Parametry mag, pole

Cívky

Částice s nábojem v magnetickém poli

Magnetické vlastnosti látek

Nestacionární mag.pole

Přechodný děj

Obvody střídavého proudu

Energetika

výstupy

RVP

Využívá zákon elektromagnetické indukce k řešení problémů a k objasnění funkce elektrických zařízení.

ŠVP

  Zakreslí magnetické indukční čáry u magnetu a vodiče s proudem. Aplikuje pravidlo pravé a levé ruky v praktických úlohách. Odliší magnetickou a elektrickou sílu. Zná různé typy cívek a zakreslí jejich pole. Zakreslí trajektorii částic s nábojem v mag.poli. S porozuměním aplikuje hysterezi v praktických úlohách. Vypočítá magnetický indukční tok danou plochou,magnetickou indukci, indukčnost cívky, jsou-li dány potřebné údaje. Popíše jev elektromagnetické indukce. Vysvětlí jev vlastní indukce a jeho důsledky. Popíše, jak se indukčnost cívky projevuje při změně proudu, který cívkou prochází. Vyjádří rovnicí okamžitou hodnotu střídavého napětí a proudu v jednoduchém obvodu střídavého proudu. Ukáže fázový rozdíl střídavého napětí a proudu v jednoduchém obvodu střídavého proudu. Popíše konstrukci a činnost základních strojů v energetice (alternátor, asynchronní elektromotor, transformátor).