Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Magnetické pole a střídavý proud 5R by Mind Map: Magnetické pole a střídavý proud 5R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Magnetické pole a střídavý proud 5R

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Stacionární mag.pole

Nestacionární mag.pole

Střídavý elektrický proud a energetika

Učivo

Stacionární magnetické pole

Historie

Magnet a střelka

Magnetické indukční čáry, Pravidlo pravé ruky

Parametry mag, pole

Mag. síla, Pravidlo levé ruky

Mag. indukce

Mag. pole mezi vodiči s proudem, Souhlasné, Nesouhlasné

Cívky

Závit

Solenoid

Toroid

Částice s nábojem v magnetickém poli

Magnetické vlastnosti látek

Podstata

Typy

Hystereze

Nestacionární mag.pole

Elektromagnetická indukce

Elmag. indukce

Faradayův a Lenzův zákon

Přechodný děj

Obvody střídavého proudu

S odporem

S cívkou

S kondenzátorem

RLC

Výkon

Energetika

Alternátor

Trojfázová soustava, Fázové napětí, Sdružené napětí

Elektromotor

Transformátor

Usměrnění

Zesílení

výstupy

RVP

Využívá zákon elektromagnetické indukce k řešení problémů a k objasnění funkce elektrických zařízení.

ŠVP

  Zakreslí magnetické indukční čáry u magnetu a vodiče s proudem. Aplikuje pravidlo pravé a levé ruky v praktických úlohách. Odliší magnetickou a elektrickou sílu. Zná různé typy cívek a zakreslí jejich pole. Zakreslí trajektorii částic s nábojem v mag.poli. S porozuměním aplikuje hysterezi v praktických úlohách. Vypočítá magnetický indukční tok danou plochou,magnetickou indukci, indukčnost cívky, jsou-li dány potřebné údaje. Popíše jev elektromagnetické indukce. Vysvětlí jev vlastní indukce a jeho důsledky. Popíše, jak se indukčnost cívky projevuje při změně proudu, který cívkou prochází. Vyjádří rovnicí okamžitou hodnotu střídavého napětí a proudu v jednoduchém obvodu střídavého proudu. Ukáže fázový rozdíl střídavého napětí a proudu v jednoduchém obvodu střídavého proudu. Popíše konstrukci a činnost základních strojů v energetice (alternátor, asynchronní elektromotor, transformátor).