MANIFESTACIONES DE LA DINÁMICA TERRESTRE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MANIFESTACIONES DE LA DINÁMICA TERRESTRE by Mind Map: MANIFESTACIONES DE LA DINÁMICA TERRESTRE

1. Convecció

1.1. Són provocats per l'activitat interna de la Terra

1.1.1. Ascendents

1.1.2. Descendents

1.2. Manifestacions de la convecció

1.2.1. Magnetisme terrestre

1.2.1.1. El camp elèctric que envolta la terra està format per corrents elèctrics que s'originen degut a que el corrents de convecció agiten el ferro líquid del nucli extern , llavors amb altes temperatures es desprenen electrons dels àtoms del ferro.

1.2.2. Moviment dels continents

1.2.2.1. Els corrents convectius del mantell produeixen el desplaçament de les plaques tectòniques. Aquest desplaçament produeix la separació dels continents o la col·lisió entre ells

1.2.3. Vulcanisme

1.2.3.1. La calor transportada des de la base del mantell fins a la part més superficial de la Terra dóna lloc a les serralades En les zones de subducció es produeix la fusió del material de l'escorça arrossegat cap a l'interior del mantell, la qual cosa origina vulcanisme.

1.2.4. Sismicitat

1.2.4.1. Els moviments de les plaques tectòniques provoquen grans factures a la litosfera.Les zones de subducció presenten també una activitat sísmica intensa.

1.2.5. Segregació dels materials per densitat

1.2.5.1. El moviment constant del mantell provoca l'expulsió dels materials menys densos a la superfície. És així com s'ha originat l'escorça continental granítica.

2. Corrents ascendents en el mantell

2.1. Plomalls tèrmics

2.1.1. Les dorsals oceàniques són serralades volcániques submergides

2.2. Dorsals oceàniques

2.2.1. Les dorsals oceàniques són serralades volcàniques submergides que tenen milers de quilòmetres de longitud

2.2.2. Característiques

2.2.2.1. Columnes de material rocós calent que ascendeixen des de la base del mantell cap a la superfície.

2.2.2.2. Al voltant del rift hi ha dues elevacions paral·leles, les falles tranformants, que poden arribar a mesurar centenars de quilòmetres de longitud.

2.2.2.3. Aquestes formacions es troben als límits entre dues plaques tectòniques.

2.2.2.4. Les dorsals oceàniques actuen com a centres d'expansió dels oceans i són les responsables del d'extensió del fons marí.

3. Corrents descendents en la dorsal oceànica

3.1. Placa cavalcant

3.1.1. És una capa que no s'enfusa durant la subducció, pot ser oceànica o continental

3.2. a de Benioff

3.2.1. El Pla de Benioff indica la inclinació d'una placa quan s'enfosa per avall d'una altra. Fou definit pel científic japonés Wadafi l'any 1930, poc temps després per l'investigador nor americà Benioff. Aquests sismòlegs varen estudiar la magniyud i la posició dels hipocentres

3.3. Fosa oceànica

3.3.1. Són paral.lelees a arxipèlags o serralades volcàniques.

3.3.2. Hi són abundants els terratrèmols

3.3.3. Són regions allargardades on els oceans arriben a la màxima profunditat (11km)

3.4. Prisma d'acreció

3.4.1. És una acumulació de sediments en forma de falca, inserida longitudinalment a la zona superficial de contacte de dues plaques tectòniques convergents, zona superficial de convecció

4. Els riscs oceànics

4.1. Sequera, erosió del sól fértil.

4.2. Provocats pero processos interns

4.3. Sismicitat, tsunamis

4.4. Tipus

4.4.1. Provocats per processos externs

4.4.2. Mesures

4.4.2.1. De pressió

4.4.2.1.1. Mapes de risc pero saber com serà el risc, on i a qui afectarà.

4.4.2.2. De prevenció

4.4.2.2.1. Tenen que evitar que es materialitzi el risc o minimizar-ne els danys.

4.4.2.3. Mesures de predicció

4.4.2.3.1. Tenen com a objectiu saber amb la màxima antelació possible el moment i el lloc en què es materialitzà un risc.

4.5. Definició

4.5.1. Un risc geològil és una situació en la qual un procés geològicpot perjudicar les persones o els seus interesos

5. Relleus

5.1. Plomalls térmics

5.1.1. Columnes de material rocós calent que ascendeixen des de la base del mantell cap a la superfície.

5.2. Punts calents

5.2.1. Zona de vulcanisme intens provocada per l'ascens dels plomalls tèrmics.

5.3. Solifluxió

5.3.1. Comportament d'un material aparentment sòlid que pot fluir lentament com un fluid molt viscós.

6. Els riscs geològics

6.1. Mesures

6.1.1. De prevenció

6.1.1.1. Traten de evitar que tengui lloc el risc o minimitzar-me els danys

6.1.2. De previsió

6.1.2.1. Mapes de risc per saber con serà el rics, on i a qui afectarà

6.1.3. De predicció

6.1.3.1. Tenen com a objectiu saber amb la màxima antelació el moment i el lloc on es produirà el risc.

6.2. Tipus

6.2.1. Provocats per processos extern

6.2.1.1. Sequera, erosió

6.2.2. Provocats per processos interns

6.2.2.1. Tsunamis, sismicitats

6.3. Definició

6.3.1. Un risc geològic és una situació en la qual un procés geològic pot perjudicar les persones o els seus interessos