MANIFESTACIONS DE LA DINAMICA TERRESTRE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MANIFESTACIONS DE LA DINAMICA TERRESTRE by Mind Map: MANIFESTACIONS DE LA DINAMICA TERRESTRE

1. Riscs

1.1. A causa de processos interns

1.1.1. Vulcanisme

1.1.2. Sismicitat

1.1.3. Fenomens derivats

1.2. A causa de procesos externs

1.2.1. Inundacions

1.2.2. Avingudes

1.2.3. Erosió

1.2.4. Desertització

1.3. Evitar mitjançant mesures de previsió

1.3.1. Prevenció

1.3.2. Predicció

2. Deformacions de les roques

2.1. Elàstica

2.1.1. Reversible

2.1.1.1. Les roques es deformen quan experimenten una sotragada violenta

2.2. Plàstica

2.2.1. Irreversible

2.2.1.1. Consisteix en un plagament de les roques es produeix quan estan sotmeses a esforços de compressió intensos durant milions d'anys

2.3. Fràgil

2.3.1. Fractura de les roques

2.3.1.1. Correspon al trencament de les roques.Es dona quan aquestes suporten un esforç compressiu o distensiu superior al que poden absorbir amb una deformació elàstica o plàstica

2.3.2. Deformació fràgil. Diàclasis

2.3.2.1. Clivelles de retracció

2.3.2.2. Clivelles de gelivació

2.3.2.3. Disjunció Columnar

2.3.2.4. Formació de llenques per descompressió

2.4. D

3. Corrents del mantell

3.1. Ascendents

3.1.1. Formen plomalls termics

3.1.1.1. Originen  punts calents a la superficicie

3.1.1.1.1. Dorsals oceaniques limits constructius de placa

3.1.1.1.2. Arxipelags volcanics

3.1.1.1.3. Antiplans elevats als continents

3.2. Descendents

3.2.1. Estan constituides per litosfera oceànica

3.2.1.1. Son + difuses i fragmentades  que els plomalls ascendents

3.2.2. Conducció de la calor a la litosfera. S'hi produeix magmatisme, que dóna lloc al vulcansime

3.2.3. Expansió dels materials. Les roques que formen el plomall tèrmic s'expandeixen a mesura que assoleixen zones de menys pressió i l'expansió les refreda.

4. Convecció

4.1. Son corrents ascendents i descendnets a l'interior d'unf fluid

4.2. Manifestacions

4.2.1. Magmatisme

4.2.1.1. Sismicitat

4.2.1.1.1. Moviment dels continents

4.2.2. Sismicitat

4.2.3. Moviment dels continents

4.2.4. Sagregació dels materials per densitats

5. La formació de les serralades. Els orògens

5.1. Els arcs illa. Quan la placa cavalxant està formada per litosfera oceànica, l'orògens que es forma en el límit dóna  lloc a un arxipèlag lineal d'illes volcàniques anomenat arc illa

5.2. Orògens tèrmics. Si la placa cavalcant  està formada per litosfera continental, s'origina en el seu lìmit volcànic  que rep el nom d'orogen tèrmic.

5.3. Orògens de col.isió. L'escorça continental està integrada principalment per roques granítiques i metamòrfiques, relativament poc denses.

5.4. Orògens intraplaca.Quan es produeix una col.lisió  entre continents,la compressió es transmet cap a l'interior dels dos.