Rola treści przekazywanych przez czasopisma młodzieżowe w kształtowaniu zachowań psychospołecznyc...

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rola treści przekazywanych przez czasopisma młodzieżowe w kształtowaniu zachowań psychospołecznych uczniów szkół gimnazjalnych by Mind Map: Rola treści przekazywanych przez czasopisma młodzieżowe w kształtowaniu zachowań psychospołecznych uczniów szkół gimnazjalnych

1. Pojęcie prasoznawstwa

1.1. Pojęcie pracy i zarys historyczny

1.2. Pojęcie gazety

1.3. Pojęcie czasopisma

2. Prasa młodzieżowa, a współczesność

2.1. Współczesne funkcje środków masowego przekazu, w tym czasopism młodzieżowych

2.2. Podział czasopism młodzieżowych z uwagi na wiek odbiorcy

2.3. Podział czasopism młodzieżowych z uwagi n zawartość treści

2.4. Powody wyboru danych czasopism przez młodzież

3. Badania czytelnictwa prasy w Polsce

4. Charakterystyka polskiego rynku czasopism dla modzieży

5. Kryteria doboru czasopism

6. Analiza wybranego aspektu

7. Historia czasopism młodzieżowych w Polsce na tle rozwoju kultury masowej

7.1. Pierwsze czasopisme dla dzieci i młodzieży, formy i metody odziaływania.

7.2. Czasopiśmiennictwo w latach 1864-1918

7.3. Czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939

7.4. Czasopiśmiennictwo w latach 1945-1970

7.5. Prasa dziecięco-młodzieżowa w Polsce po roku 1980

7.6. Wychowawcze funkcje prasy dziecięco-młodzieżowej

8. Metodologiczne podstawy badań własnych

9. Problemy badawcze

10. Przebieg badań

11. Analiza wyników badań własnych