ระบบนิเวศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบนิเวศ by Mind Map: ระบบนิเวศ

1. ความหมาย

1.1. มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสัมพันธระหว่าง สิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง หรือระหว่างสื่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

1.2. การอยู่ร่วมกันในพื้นที่ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต มีความสัมพันธ์กัน

1.3. ระบบนิเวศ = สิ่งมีชีวิต/ไม่มีชีวิต + พื้นที่ + การถ่ายทอดพลังงาน / หมุนเวียนสาร

2. ประเภทของระบบนิเวศ

2.1. ตามความสมดุล

2.1.1. ที่สมดุล

2.1.1.1. สามารถควบคุมตัวมันเองได้ เป็นระบบนิเวศธรรมชาติ (ระบบนิเวศน้ำ)

2.1.2. ไม่สมดุล

2.1.2.1. ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง มักเป็นระบบนิเวศที่มนุษย์สร้าง (สวนสัตว์ ตู้ปลา)

2.2. ตามการเกิด

2.2.1. ธรรมชาติและใกล้ธรรมชาติ

2.2.1.1. แหล่งน้ำ (จืด / เค็ม / กร่อย )

2.2.1.2. บก (กึ่งบก / บกแท้ )

2.2.1.3. คุณสมบัติ 3 ประการ

2.2.1.3.1. ระบบธรรมชาติ = สสาร พลังงาน (Big bang) + ความหลากหลายทางชีวภาพ + เสถียรภาพ (ควบคุมตัวเอง)

2.2.2. เมือง-อุตสาหกรรม

2.2.2.1. น้ำมัน เชื้องเพลิง

2.2.3. เกษตร

2.2.3.1. สวนผลไม้

3. องค์ประกอบของระบบนิเวศ

3.1. 2 องค์ประกอบ

3.1.1. 1. สิ่งไม่มีชีวิต

3.1.1.1. บรรยากาศ / ดิน / น้ำ / หิน / อุณหภูมิ

3.1.2. 2. สิ่งมีชีวิต

3.1.2.1. ผู้ผลิต

3.1.2.1.1. หาอาหารได้ด้วยตนเอง (สังเคราะห์แสง)

3.1.2.2. ผู้บริโภค

3.1.2.2.1. พืช / สัตว์ / ทั้งพืชและสัตว์ / ซากเหลือ

3.1.2.3. ผู้ย่อยสลาย

3.1.2.3.1. ปล่อยน้ำย่อยออกจากตัว แล้วของตรงนั้นจะเน่า แล้วกินทางผิวหนัง (เห็ด / รา / ยีสต์ / แบคทีเรีย)

4. สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

4.1. 1.สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน

4.1.1. มีประโยชน์

4.1.2. แก่งแย่งกัน

4.2. 2.สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน

4.2.1. 2.1 ต้องพึงพากัน ( + , + ) ร่วมกันอยู่ แยกตาย 2.2 ได้ประโยชน์ร่วมกัน (+,+) แยกกันอยู่ได้

4.2.2. 2.3 เกื้อกูล อิงอาศัยกัน (+,0) ได้ประโยชน์ฝ่านนึง อีกฝ่ายไม่ได้ไม่เสีย

4.2.3. 2.4 ปรสิต (+,-) ได้ประโยช์นอีกฝ่ายเสียประโยชน์แต่ไม่ตายจ้า 2.5 ล่าเหยื่อ (+,-) ได้ประโยชน์อีกฝ่ายเสียประโยชน์และตาย

4.2.4. 2.6 แก่งแย่ง (-,-) เสียทั้งสอง

4.2.5. 2.7 เป็นกลาง (0,0) ไม่ได้ไม่เสียทั้งสองฝ่าย เช่น ปลากับกระต่าย

4.2.6. 2.8 ต่อต้านการเจริญ (0,-) ไม่ได้ไม่เสียแต่อีกฝ่ายเสียประโยชน์

5. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต

5.1. มี 2 ลักษณะ

5.1.1. 1. แบบปฐมภูมิ

5.1.1.1. เริ่มจากบริเวณที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู๋ก่อนเลย

5.1.1.2. ไม่มีสิ่งมีชีวิต ------------------> สิ่งมีชีวิตขั้นสุดยอด                      เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่                      (สิ่งมีชีวิตแรกเริ่ม)

5.1.2. 2.แบบทุติยภูมิ

5.1.2.1. สิ่งมีชีวิตขั้นสุดยอดแล้วถูกทำลาย

5.1.2.2. สิ่งมีชีวิตขั้นสุดยอด ------------------> (             ) --------------------> สิ่งมีชีวิตขั้นสุดยอด           (เดิม)                ถูกทำลาย                                  เกิดสิ่งใหม่               (ใหม่)

6. หน้าที่ระบบนิเวศ

6.1. 1. ถ่ายทอดพลังงาน (จุดตั้งต้นและจุดจบต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเสมอ)

6.1.1. สายใย (food web) กินกันไปมายุ่งเหยิง

6.1.2. ห่วงโซ่ (food chain) กินกันเป็นทอด ๆ มี 4 แบบ

6.1.2.1. จับกิน ( พืช  -> สัตว์เล็ก -> สัตว์ใหญ่ )

6.1.2.2. ปรสิต (สัตว์ใหญ่ -> ปรสิต)

6.1.2.3. เศษอินทรีย (ของเน่า -> สัตว์)

6.1.2.4. แบบผสม (รวม ๆ กัน )

6.1.2.5. พีระมิดนิเวศ 3 แบบ

6.1.2.5.1. 1. จำนวน (ต้น/ตัว)

6.1.2.5.2. 2.ชีวภาพ (กิโลกรัม)

6.1.2.5.3. 3. พลังงาน (แคลลอรี่ / จูล)

6.2. 2. การหมุนเวียนสาร

6.2.1. 2.1 วัฏจักรน้ำ

6.2.2. 2.2 วัฏจักรไนโตเจน

6.2.2.1. ดึงลงจากชั้นบรรยากาศ (ฟ้าแลบฟ้าผ่า/ แบททีเรีย / ระเบิดภูเขาไฟ (เกิด))

6.2.3. 2.3 วัฏจักรคาร์บอน

6.2.3.1. ต้นไม้ดูดลงมา -> สังเคราะห์แสง กิน ถ่าย ->คาร์บอนปล่อยขึ้น เผ้าไหม้เกิดคาร์บอน

6.2.4. 2.4 วัฏจักรฟอสฟอรัส

6.2.4.1. ไม่ต้องผ่านชั้นบรรยากาศ ย่อยสลาย (ตาย/ขับถ่าย) -> พืชเอาไปใช้

6.2.5. 2.5 วัฏจักรกำมะถัน

6.2.5.1. เผาไหม้ปล่อยขึ้นบรรยากาศ ฝนกรดดึงลงมา

7. การพัฒนากับระบบนิเวศ

7.1. เจริญทางวัตถุ (กินดีอยู๋สบาย) -> พัฒนาอย่างเดียว  -> ระบบนิเวศเสีย

7.2. เจริญทางวัตถุ (กินอยู่พอเพียง)  -> การพัฒนาแบบยั่งยืน (นิเวศพัฒนา) -> ระบบนิเวศไม่เสื่อม