ПРОЕКТУВАЛЬНИК ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ПРОЕКТУВАЛЬНИК ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ by Mind Map: ПРОЕКТУВАЛЬНИК ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

1. ПОВИНЕН ЗНАТИ

1.1. 1. Постанови, розпорядження, накази та інші керівні, методичні і нормативні матеріали з конструкторської підготовки виробництва;

1.2. 2. Принципи роботи, умови монтажу і технічної експлуатації проектованих виробів, технологію їх виробництва, перспективи технічного розвитку підприємства, використовуване устаткування, оснастки й інструмент;

1.3. 3. Стандарти, методики та інструкції з розроблення та оформлення креслень та іншої конструкторської документації;

1.4. 4. Технічні характеристики й економічні показники найкращих вітчизняних і світових зразків виробів, аналогічних проектованим;

1.5. 5. Передовий вітчизняний і світовий досвід конструювання аналогічних виробів;

1.6. 6. Основи трудового законодавства, економіки та організації виробництва.

2. ПОВИНЕН ВМІТИ

2.1. 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва організації, що стосуються його діяльності.

2.2. 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по удосконаленню роботи, зв’язаної з передбаченими даною інструкцією обов’язками.

2.3. 3. В межах своєї компетенції повідомляти своєму безпосередньому керівнику про всі виявленні в процесі своєї діяльності недоліках та вносити пропозиції по їх усуненню.

2.4. 4. Робити запис особисто або по дорученню керівництва організації від підрозділів організації та інших спеціалістів інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

2.5. 5. Притягувати спеціалістів (окремих структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

2.6. 6. Вимагати від керівництва організації допомоги у виконанні своїх посадових обов’язків та прав.

3. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ`ЯЗКИ

3.1. 1. На основі новітніх науково-технічних досягнень, передового вітчизняного та закордонного досвіду проектування, будівництва та експлуатації об’єктів та використання засобів автоматизації проектування розробляє окремі відділи (частини) проекту.

3.2. 2. Приймає участь в підготовці завдань на розробку проектних рішень.

3.3. 3. Збирає вихідні дані для проектування, у вирішенні технічних питань по закріпленим об’єктам протягом всього періоду проектування будівництва, вводу в дію об’єкту та освоєння проектних потужностей.

3.4. 4. Пов’язує прийняті проектні рішення с проектними рішеннями по іншим розділам (частинам проекту)

3.5. 5. Проводить патентні дослідження з ціллю забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень і патентоспроможності.

3.6. 6. Приймає участь у складенні заявок на винаходи, підготовці висновків та відгуків на раціоналізаторські пропозиції, проекти стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, в роботі семінарів и конференцій.

4. КОРИСНІ ДЖЕРЕЛА

4.1. 1. Послуги для роботодавців jobs.ua

4.2. 2. Сайт роботодавців work.ua

4.3. 3. Онлайн енциклопедія wikipedia

4.4. 4. Відео хостинг youtube

4.4.1. Відео хостинг youtube

4.5. 5. Презентація..........

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією - в межах, діючого трудового законодавства України.

5.2. 2. За правопорушення, скоєні в процесі виконання своєї діяльності - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

5.3. 3. За нанесення матеріального збитку - в межах, визначених діючим трудовим та цивільним законодавством України.