อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม by Mind Map: อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการตวง

1.1. cylinder

1.2. pipette

1.3. dropper

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการบดผสม

2.1. Mortar and pestle

2.2. slap and spatula

3. อุปกรณ์ในการชั่ง

3.1. triple beam balance

3.2. Electronic Balance Ohaus

4. อุปกรณ์ที่ใช้ให้ความร้อน

4.1. hot plate

4.2. waterbath

5. อุปกรณ์รองรับการตวง

5.1. watch glass

5.2. กระดาษไข

5.3. Bound paper

6. อุปกรณ์ที่ใช้ในการกรอง

6.1. funnel

6.2. filter paper

6.3. erlenmeyer flask

6.4. supporting funnel