อุปกรณทางเทคนิคเภสัชกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณทางเทคนิคเภสัชกรรม by Mind Map: อุปกรณทางเทคนิคเภสัชกรรม

1. การชั่ง

1.1. Triple Beam Balance

1.2. เครื่องชั่งดิจิตอล

2. การตวง

2.1. Cylinder

2.2. pipet

2.3. funnel

3. การบด

3.1. Slab

3.2. Spatula

3.3. Mortar & pestle

4. ใช้ตักสาร

4.1. Spatula

4.2. dispensing spoon set

5. กรอง

5.1. Stand

5.2. Wire gauze

5.3. Elemeyer Fask

5.4. Beaker

6. รองรับสาร

6.1. Watch glass

6.2. กระดาษไข

6.3. กระดาษธรรมดา