Gum acacia

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Gum acacia by Mind Map: Gum acacia

1. การนำไปใช้ประโยชน์

1.1. อาหาร และเบอเกอรี่

1.2. ขนมหวาน ลูกอม และหมากฝรั่ง

1.3. เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ และน้ำอัดลม

1.4. น้ำหมึก สี และสีย้อมผ้า

1.5. ผลิตภัณฑ์ไฮไฟเบอร์เพื่อสุขภาพ

1.6. การทำกระจก

1.7. เคลือบเงา

1.8. สารให้กลิ่น

1.9. วิตามินและเครื่องสำอาง

1.10. ขนมอบ

2. ข้อมูลทั่วไปของ Gum acacia

2.1. Gum acacia อาจเรียกว่า กัมอะคาเซีย หรือ กัมอะราบิก (gum arabic) เป็นกัม (gum) เป็นคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) เป็นสารในกลุ่มไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid) ประเภท พอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) ประเภทเฮเทอโรพอลิแซ็กคาไรด์ (heteropolysaccharide) ที่ใช้เพื่อเป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive)

3. ภาพประกอบ

3.1. Gum acacia

4. ที่มาของ  Gum acacia

4.1. เป็นผลิตผลมาจากยางธรรมชาติที่เจริญเติบโตขึ้นเองเป็นทิวแถวแถบรอยต่อระหว่างประเทศซูดานและหมู่เพื่อนบ้านใกล้เคียง นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาการด้านการเพาะปลูกเพื่อการค้า เพื่อพัฒนาให้ได้ผลิตผลของยางที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นและไม่มีผลกระทบหรือเกิดพิษต่อร่างกายเมื่อนำมาใช้เพื่อการบริโภค และยังต้องการรักษาระดับ

5. คุณสมบัติ Gum acacia

5.1. การไหลและความหนืด

5.1.1. สารละลายกัมอารบิกจะให้ความหนืดต่ำเมื่อวัดความหนืดได้ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นขึ้นสูงกว่าร้อยละ 40 จะให้ความหนืดสูงมากจนมีลักษณะข้นหนืดคล้ายเจล และความหนืดของกัมอารบิกนี้จะคงอยู่ได้ที่ระดับความเป็นกรด-ด่างที่ช่วงกว้างคือ 4 – 10 พฤติกรรมการไหลที่เข้มข้นต่ำกว่าร้อยละ 40 ลงไป จะเป็นการไหลแบบ Newtonian ซึ่งไม่พบในสารไฮโดรคอลลอยด์ชนิดอื่น แต่ในขณะเดียวกันถ้าความเข้มข้นสูงกว่าร้อยละ 40 ขึ้นไป จะเป็นการไหลแบบ Pseudoplastic ซึ่งพบว่ามีผลต่อความรู้สึกรับรสสัมผัสภายในปาก Mouthfeel Sensation คือ ทำให้ไม่เกิดการระคายเคืองหรือมีสิ่งตกค้างภายในปาก ไม่รู้สึกกระด้าง เหตุนี้จึงนิยมนำกัมอารบิกมาใช้เป็นสารแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำเพื่อเสริมสุขภาพ

5.2. การละลาย

5.2.1. กัมอารบิก สามารถละลายได้ดีในน้ำทั้งอุณหภูมิปกติ น้ำร้อน หรือ น้ำเย็นได้ง่าย เพียงนำมาเทผสมในน้ำ และกวนหรือคนอยู่จนละลาย กัมอารบิกสามารถละลายได้ดีที่ความเข้มข้นสูงถึง ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับสารไฮโดรคอลลอยด์ชนิดอื่นซึ่งค่อนข้างละลายได้ยาก และละลายได้ไม่เกินความเข้มข้นที่ร้อยละ 5 เท่านั้น

5.3. การเป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ (Emulsifiers)

5.3.1. กัมอารบิกมีประสิทธิภาพสูงในการ ทำหน้าที่เป็นอิมัลซิฟายเออร์ โดยเฉพาะในอิมัลชั่นประเภทน้ำมันในน้ำ (oil in water emulsion) เนื่องจากโครงสร้างที่มีส่วนที่เป็นกรดอะมิโนสามารถดูดซับจับอยู่บนพื้นผิวของหยดน้ำได้อย่างดีและแข็งแรง ช่วยป้องกันการเกิด Coalescene in emulsion และในส่วนโครงสร้างที่เป็น arabinogalactan จะช่วยเพิ่มความหนืด ให้กับส่วนที่เป็นน้ำ จึงเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมมากในการผลิตอิมัลชั่นของน้ำมันกลิ่นเพื่อให้ในการแต่งกลิ่น ซึ่งใช้ได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลิ่นส้ม