อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม by Mind Map: อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

1. อุปกรณ์ในการชั่ง

1.1. กระทงชั่งสาร

1.2. dispensing spoon set

1.3. watch glass

1.4. beaker

2. อุปกรณ์ในการตวง

2.1. Cyrinder

2.2. Dropper

2.3. Pipette

3. อุปกรณ์ในการให้ความร้อน

3.1. Hotplate

3.2. Microweve

4. อุปกรณ์ในการบด

4.1. mortar and pestle

4.2. slab and spatula

5. อุปกรณ์ในการกรอง

5.1. Erlenmeyer flask

5.2. funnel

5.3. watch glass

6. อื่นๆ

6.1. หนังสือ Martindale

6.2. หนังสือ Handbook of Pharmaceutical Excipients