อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม by Mind Map: อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

1. การชั่ง

1.1. เครื่องชั่ง

1.1.1. แบบดิจิตอล

1.1.2. Double beam balance

1.1.3. Triple beam balance

1.2. กระดาษชั่งสาร

1.2.1. แบบกระดาษธรรมดา

1.2.2. แบบกระดาษไข

2. การตวง

2.1. Cylinder

2.2. Pipet

2.3. Dropper

3. การกรอง

3.1. กระดาษกรอง

3.1.1. แบบเก็บสารละลาย

3.1.2. แบบเก็บตะกอน

3.2. Funnel

3.3. Erlenmeyer flask

3.4. Beaker

4. การบด

4.1. Mortar&pestle

4.2. slab&spatula

5. การใช้ความร้อน

5.1. Wire gauze

5.2. Hot plate

5.3. water bath

5.4. ไมโครเวฟ

6. ภาชะบรรจุ

6.1. ขวดพลาสติก

6.2. ขวดแก้วสีชา

6.3. ขวดแก้วโปร่งแสง

6.4. จุกยาง,ฝาปิด