Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Forskning by Mind Map: Forskning

1. Reliabilitet (troværdighed)

1.1. Kvantitativ: Kan forsøget gentages af andre og give samme slutresultat?

1.2. Gennemsigtighed: forskeren skal spille med åbne kort - explicit formulering omkring grundantagelser og metode valg

1.3. Bias

1.3.1. forskningens fejl/mangler - gik noget galt? - hvad blev ikke taget med op til overvejelse?

1.3.2. Forskerens fordomme

1.3.3. interessehavere

2. Forskningsperspektiver

2.1. Ontologi (erkendelse/fortolkning af virkeligheden/verden)

2.1.1. Objektiv/realistisk ontologi

2.1.1.1. Positivisme

2.1.1.2. Kritisk rationalisme

2.1.1.3. Maxisme

2.1.1.4. Kritisk realisme

2.1.1.5. Kritisk teori

2.1.2. Subjektiv/relativistisk ontologi

2.1.2.1. Fænomenologi

2.1.2.2. Hermeneutik

2.1.2.3. Socialkonstruktivisme/diskursteori

2.1.2.4. Aktionsforskning

2.2. Epistemologi (erkendelse/fortolkning af eksisterende viden)

2.2.1. Objektiv/realistisk epistemologi

2.2.1.1. Positivsme

2.2.1.2. Marxisme

2.2.1.3. Kritisk teori (?)

2.2.2. Subjektiv/relativistisk epistemologi

2.2.2.1. Kritisk rationalisme

2.2.2.2. fænomenologi

2.2.2.3. Hermeneutik

2.2.2.4. Socialkonstruktivisme/diskursteori

2.2.2.5. Kritisk realisme

2.2.2.6. Aktionsforskning

3. Metode

3.1. Kvalitativ

3.1.1. Diskursanalyser

3.1.2. Interaktion

3.1.3. Sociale relationer og processer

3.2. Kvantitativ

3.2.1. Kausalitet

3.2.2. Statistik

3.2.3. Målbarhed

4. Validitet (gyldighed)

4.1. Stemmer konklusioner overens med præmisser?

4.2. Kan undersøgelsen dokumenteres?

5. Interviews

5.1. Tematisering

5.2. Design (metodologisk process)

5.2.1. Interview

5.2.2. Transskribering

5.2.3. Analyse

5.2.4. Verificering

5.2.5. Rapportering

5.3. Interview

5.3.1. Interview guide

5.3.1.1. Struktureret

5.3.1.2. Semistruktureret

5.3.1.3. Ustruktureret

5.4. Transskribering

5.4.1. Objektiv

5.4.2. Ord ret

5.5. Analyse

5.5.1. Kodning

5.5.2. Fortolkning

5.6. Verificering

5.6.1. Generaliserbarhed

5.6.2. Interviewer-reliabilitet/ekspertise

5.6.3. Fortolkningsvaliditet

5.6.4. Kvalitet vs. kvantitet

5.6.5. Gennesigtighed

5.7. Rapportering

5.7.1. Kommunikation af forskningsresultater

5.7.2. Forskningsperspektiv

5.7.3. Fremgangsmåde

5.7.4. Fremvisning af materiale

5.8. Etiske overvejlser

5.8.1. Informeret samtykke, fortrolighed, OBS på konsekvenser

5.8.2. Hensyntagen til den interviewedes velbefindende

5.8.3. Loyal og real transskription

5.8.4. Hvor dybt kan interviewet analyseres?

5.8.4.1. Skal interviewede have medinflydelse?

5.8.5. Forskers/forsknings gennemsigtighed

5.8.6. Fortrolighedspolitik