INFORMATIKA

prva 4 predavanja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. Prvo predavanje

1.1. UVOD U INFORMATIKU

1.1.1. Informatika

1.1.1.1. znanost koja se bavi strukturiranjem, obradom i prijenosom informacija

1.1.1.2. ima temelje u tri znanstvena polja:

1.1.1.2.1. Informacijska znanost

1.1.1.2.2. Telekomunikacijska znanost

1.1.1.2.3. Računalna znanost

1.1.1.3. odnos sa računarstvom

1.1.1.3.1. usko su povezane

1.1.1.3.2. informatika daje više naglaska na informacije, postupke, načine obrade podataka i primjenu računala i informatičkih uređaja

1.1.1.3.3. računarstvo se bavi samim računalima i njihovoj unutarnjoj građi

1.1.2. Eksplozija informacija

1.1.2.1. informacijski šok eksplozija znanja poplava podataka

1.1.2.2. proces pri kojem se količina informacija u društvu znanja u odnosu na druga područja društvenog i ekonomskog poretka povećava nesrazmjerno

1.1.3. IT

1.1.3.1. Informacijska tehnologija

1.1.3.2. sva tehnologija kojom se služimo kako bismo prikupili, obradili, zaštitili i pohranili informacije

1.1.3.3. hardver, softver i računalne mreže

1.1.4. Komunikacijski sustav

1.1.4.1. komunikacijski kanal

1.1.4.1.1. skup uređaja koji osiguravaju prijenos SIGNALA po prijenosnom putu

1.1.4.1.2. predajnik, prijenosni put, prijamnik

1.1.4.2. izvor

1.1.4.3. odredište

1.1.4.4. obilježja

1.1.4.4.1. SINTAKSA

1.1.4.4.2. SEMANTIKA

1.1.4.4.3. PRAGMATIKA

1.1.5. ICT

1.1.5.1. informacijska i komunikacijska tehnologija

1.1.5.2. transfer i upotreba svih informacija

1.1.5.3. temelj ekonomije

1.2. DIGITALNA PISMENOST I DIGITALNE KOMPETENCIJE

1.2.1. Digitalna pismenost

1.2.1.1. sposobnost pronalaženja, organizacije, razumijevanja, evaluacije i analize informacije korištenjem digitalnih tehnologija

1.2.1.2. korisnik se naziva: digitalni građanin

1.2.1.3. relativno nova pismenost

1.2.1.4. obuhvaća:

1.2.1.4.1. računalnu pismenost

1.2.1.4.2. informacijsku pismenost

1.2.1.4.3. medijsku pismenost

1.2.2. Digitalne kompetencije

1.2.2.1. osposobljenost za sigurnu i kritičku upotrebu ICT-a za rad, u osobnomu i društvenomu životu te u komunikaciji

1.2.2.2. obuhvaća 5 područja

1.2.2.2.1. Obrada  informacija

1.2.2.2.2. Komunikacija

1.2.2.2.3. Stvaranje sadržaja

1.2.2.2.4. Sigurnost

1.2.2.2.5. Rješavanje problema

1.2.3. Pretraživanje interneta

1.2.3.1. opća

1.2.3.1.1. omogućuju traženje bilo koje vrste informacija

1.2.3.1.2. 4 tehnike pretraživanja

1.2.3.2. specifična

1.2.3.2.1. omogućuju traženje neke specifične vrste informacija

1.2.3.3. tehnike pretraživanja

1.2.3.3.1. logički operatori AND, OR, NOT

1.2.3.3.2. upisivanje fraza

1.2.3.3.3. zamjenski operator

1.2.3.3.4. strukturno pretraživanje

1.2.3.3.5. ograničenje na pretraživanje pojedinih vrsta datoteka

1.2.3.3.6. ograničavanje perioda nastanka dokumenta

1.3. PODATAK, INFORMACIJA, ZNANJE

1.3.1. Podatak

1.3.1.1. tijelo činjenica ili figura, koje su bile sustavno prikupljane za jednu ili više posebnih namjena

1.3.1.2. oblici

1.3.1.2.1. lingvistički izraz

1.3.1.2.2. simbolički izraz

1.3.1.2.3. matematički izraz

1.3.1.2.4. signal

1.3.1.3. obilježja

1.3.1.3.1. relevantnost za određenu svrhu

1.3.1.3.2. potpunost

1.3.1.3.3. točnost

1.3.1.3.4. pravovremenost

1.3.1.3.5. odgovarajući oblik

1.3.1.3.6. dostupnost za prihvatljivu cijenu

1.3.2. Informacija

1.3.2.1. podatak koji je obrađen u obliku koji je smislen njezinom primatelju, te je percipirane vrijednosti kod trenutnog ili potencijalnog odlučivanja

1.3.2.2. obilježja korisne informacije

1.3.2.2.1. relevantnost

1.3.2.2.2. pouzdanost, preciznost, provjerljivost

1.3.2.2.3. ažuriranost i pravovremenost

1.3.2.2.4. potpunost

1.3.2.2.5. razumljivost

1.3.2.2.6. konzistentnost

1.3.2.2.7. lagana za rukovanje

1.3.3. Algoritam

1.3.3.1. postupnik

1.3.3.2. konačan slijed dobro definiranih naredbi za ostvarenje zadataka, koji će za dano početno stanje terminirati u definiranom konačnom stanju

1.3.3.3. svojstva

1.3.3.3.1. diskretnost

1.3.3.3.2. konačnost

1.3.3.3.3. determiniranost

1.3.3.3.4. masovnost

1.3.4. Strukturirani zapis podataka

1.3.4.1. potpuno strukurirani

1.3.4.1.1. svaki podatak mora pripadati nekoj kategoriji odnosno atribuciji

1.3.4.2. slabo strukturirani

1.3.4.2.1. ne postoji ograničenje

1.3.4.2.2. kategorije su dopuštene

1.3.4.3. prikazujemo ih pomoću tablice

1.3.4.4. osnovna jedinica je entitet

1.3.4.4.1. objekt promatranja o kojem organiziramo podatke

1.3.4.5. atribut

1.3.4.5.1. najmanja jedinica pohranjenog podatka

1.3.4.6. polje

1.3.4.6.1. vrijednost atributa

1.3.4.6.2. oblik

1.3.4.6.3. svako polje sadrži vrijednost jednog obilježja entiteta

1.3.4.6.4. format/obilježja

1.3.4.7. slog

1.3.4.7.1. skup povezanih polja

1.3.4.7.2. element koji sadrži obilježja jedne instance entiteta

1.3.4.7.3. jedan redak u tablici

1.3.4.8. datoteka

1.3.4.8.1. skup slogova, obuhvaćenih zajedničkim kriterijem i smještenih u memoriji računala

1.3.4.8.2. plošna

1.3.4.8.3. hijerarhijska

1.3.4.8.4. tekstualna/ASCII

1.3.4.8.5. binarna

1.3.4.9. baza podataka

1.3.4.9.1. skup podataka, spremljenih bez zalihosti, namijenjenih radu jedne ili više aplikacija i neovisnih o programima koji ih obrađuju

2. Drugo predavanje

2.1. INFORMACIJSKI SUSTAV

2.1.1. Sustavski pristup informacijskom sustavu

2.1.1.1. sustav

2.1.1.1.1. svaki uređeni skup koji se sastoji od najmanje dva elementa koji međusobnim djelovanjem ostvaruju neku, jednostavnu ili složenu funkciju cjeline

2.1.1.2. sustavski pristup

2.1.1.2.1. istraživanje pojava i rješavanje problema u njihovoj cjelokupnosti i složenosti

2.1.1.3. informacijski sustav

2.1.1.3.1. uređeni skup elemenata koje u interakciji obavljaju funkcije prikupljanja, obrade, pohranjivanja i diseminacije(izdavanje na korištenje) informacija

2.1.1.3.2. osnovne aktivnosti proizvođenja podatka

2.1.1.3.3. podsustav poslovnog sustava

2.1.2. Podatkovno orijentirani pristup informacijskom sustavu

2.1.2.1. IS orijentiran na podatke i vođen podacima

2.1.2.2. temelj koncepta Upravljanja informacijskim resursima (IRM)

2.1.2.3. Identifikacija korisničkih zahtjeva

2.1.2.3.1. temelj dobrog dizajna

2.1.2.3.2. ispravna specifikacija organizacije informacija i strukture podataka

2.1.2.3.3. najvažniji korak u razvoju IS-a

2.2. FUNKCIJA, CILJEVI I ELEMENTI IS-a

2.2.1. Osnovna funkcija informacijskog sustava

2.2.1.1. procesi (4)

2.2.1.1.1. pretvorba

2.2.1.1.2. organizacija

2.2.1.1.3. strukturiranje

2.2.1.1.4. modeliranje

2.2.1.2. ključni izvor poslovanja u PS-u

2.2.1.3. baza podataka je temeljni tehnološki koncept zapisa podatkovnog sadržaja poslovnog sustava

2.2.2. Cilj informacijskog sustava

2.2.2.1. PS

2.2.2.1.1. dobiva informacije iz raznih izvora (vanjski ili unutarnji)

2.2.2.2. IS

2.2.2.2.1. obrađuje informacije u nove i korisne informacije

2.2.2.3. cilj:

2.2.2.3.1. opskrbiti poslovni sustav svim njemu potrebnim informacijama za

2.2.3. Elementi informacijskog sustava

2.2.3.1. komponente IS-a = podsustavi IS-a

2.2.3.2. podaci

2.2.3.2.1. centralni dio IS-a

2.2.3.2.2. koriste ih svi drugi elementi IS-a

2.2.3.3. sklopovska komponenta

2.2.3.3.1. strojevi, uređaji i sredstva

2.2.3.3.2. namjenjeni isključivo ili pretežito obradi podataka

2.2.3.4. programska komponenta

2.2.3.4.1. ukupnost ljudskoga znanja ugrađenog u strojeve, opremu i uređaju koje je samo po sebi predmet obrade ili diktira način obrade u sustavu

2.2.3.4.2. softver

2.2.3.5. ljudska komponenta

2.2.3.5.1. svi ljudi koji u bilo kojoj funkciji i s bilo kakvom namjerom sudjeluju u radu sustava i koriste rezultate njegova rada

2.2.3.5.2. krajnji korisnici

2.2.3.5.3. stručnjaci IS-a

2.2.3.6. mrežna komponenta

2.2.3.6.1. tvori komunikacijsku infrastrukturu za prijenos podataka na veće ili manje udaljenosti među hardverskim elementima unutar samog sustava ili u njegovim vezama s okolinom

2.2.3.7. organizacijska komponenta

2.2.3.7.1. ukupnost standarda, mjera, postupaka i propisa kojima se funkcionalno i vremenski usklađuje rad prethodno navedenih četiriju komponenata kako bi one tvorile skladnu cjelinu

2.2.3.7.2. koordinacija rada sustava

2.2.3.7.3. sinkronizacija rada sustava

2.3. ODNOS IS-a I PS-a

2.3.1. Informacijski sustav kao model poslovnog sustava

2.3.1.1. IS je dio PS-a koji daje podatkovnu sliku procesa iz realnog sustava

2.3.1.2. model

2.3.1.2.1. pojednostavljena verzija stvarnog sustava

2.3.1.2.2. promatraju se samo one činjenice PS-a koje nas zanimaju

2.3.1.3. modelom IS-a se koncipira tehnička oprema i specificira se potrebna tehnička oprema

2.3.1.4. možemo ga opisati pomoću 3 modela

2.3.1.4.1. model podataka

2.3.1.4.2. model procesa

2.3.1.4.3. model izvršitelja

2.3.2. Vrste IS-a prema razini potpore poslovnom procesu

2.3.2.1. poslovni sustav

2.3.2.1.1. ima karakteristike složenih hijerarhijski organiziranih dinamičnih sustava orijentiranih ispunjenju cilja, s uključenim mehanizmima povratne veze i kontrole

2.3.2.1.2. uključuje ljude, sredstva, procese i druge komponente koji u složenoj interakciji ostvaruju svoj cilj

2.3.2.1.3. poslovni procesi

2.3.2.2. vrste IS-a prema razini potpore

2.3.2.2.1. transakcijski informacijski sustav

2.3.2.2.2. upravljačko-izvještajni informacijski sustav

2.3.2.2.3. informacijski sustav za potporu odlučivanju

3. Treće predavanje

3.1. UVOD U RAČUNALO I DIGITALNU TEHNOLOGIJU

3.1.1. računalo

3.1.1.1. elektronički uređaj koji je sposoban primiti podatak ili informaciju u određenom obliku te izvršiti slijed operacija u skladu s unaprijed određenim, ali varijabilnim nizom proceduralnih instrukcija kako bi se proizveo rezultat u obliku informacije ili signala

3.1.1.2. izvodi procese u 4 faze - IPOS

3.1.1.2.1. ulaz

3.1.1.2.2. obrada

3.1.1.2.3. izlaz

3.1.1.2.4. pohrana

3.1.1.3. klasifikacija

3.1.1.3.1. prema namjeni

3.1.1.3.2. s obzirom na prenosivost

3.1.1.3.3. prema snazi

3.1.1.4. pamti 2 stanja

3.1.1.4.1. logička nula

3.1.1.4.2. logička jedinica

3.1.2. računalni sustav

3.1.2.1. računalo sa svim njegovim elementima i programskom podrškom

3.1.3. bit

3.1.3.1. mjerna jedinica za količinu informacije

3.1.3.2. najmanja jedinica za zapis binarnih podataka u računalu

3.1.4. riječ

3.1.4.1. više bitova združeno u veći binarni broj

3.1.4.2. cjelovit podatak

3.1.4.3. standardna za određeno računalo

3.1.4.4. duljinu određuju konstruktori

3.1.5. bajt

3.1.5.1. uređeni slijed bitova

3.1.5.2. oktet

3.1.5.3. najmanja jedinica pohrane podataka kojoj se u radnoj memoriji može direktno pristupiti

3.1.6. kodovi i kodiranje

3.1.6.1. osnovno načelo

3.1.6.1.1. zamjene se moraju obavljati sustavno, prema unaprijed točno definiranim pravilima kodiranja

3.1.6.2. kodiranje

3.1.6.2.1. proces povezivanja alfabeta s drugim alfabetom

3.1.6.2.2. pravilo za prelazak je dano listom povezivanja (kodnim standardom)

3.1.6.3. kodni standard

3.1.6.3.1. određuje koji znak treba zapisati kojom od kombinacija nula i jedinica

3.1.6.4. tablica kodova

3.1.6.4.1. tablica u kojoj je zapisano koji znak je prikazan kojim nizom nula i jedinica

3.1.6.5. kodna vrijednost

3.1.6.5.1. bit kojim je predstavljeno neko slovo

3.1.6.6. načelo jednoznačnosti

3.1.6.6.1. jednoznačan je onaj kod kojem su sve riječi različite

3.1.6.7. načelo ekonomičnosti

3.1.6.7.1. ekonomičan je onaj kod koji ima najmanju redudancu

3.1.7. točke kodiranja

3.1.7.1. tipkovnica - memorija

3.1.7.1.1. mikrokontroler

3.1.7.1.2. scancode

3.1.7.1.3. pristupni sklop

3.1.7.2. memorija - monitor/pisač

3.1.8. redudanca

3.1.8.1. zalihost

3.1.8.2. razlika između broja mogućih i broja iskorištenih binarnih riječi (permutacija) u nekom kodu

3.1.8.3. neekonomičnost koda

3.1.9. provjera pariteta

3.1.9.1. parna

3.1.9.1.1. svaka prenešena riječ mora sadržavati parni broj jedinica

3.1.9.2. neparna

3.1.9.2.1. svaka prenešena riječ mora sadržavati neparan broj jedinica

3.2. KODNI SUSTAV

3.2.1. BDC kod

3.2.1.1. tetrade

3.2.1.1.1. oznake sastavljene od četiri pozicije

3.2.1.2. prikaz decimalnih brojeva binarnim brojevima

3.2.1.3. pseudotetrade

3.2.1.3.1. neiskorištene tetrade

3.2.1.4. nepakirani oblik zapisa

3.2.1.4.1. neekonomičan

3.2.1.4.2. troši se cijeli bajt za zapis koji zauzima 4 bita

3.2.1.5. pakirani oblik zapisa

3.2.1.5.1. ekonomičan

3.2.1.5.2. gornja četiri bira predstavljaju jednu znamenku

3.2.1.5.3. donja četiri bita predstavljaju drugu znamenku

3.2.2. ASCII

3.2.2.1. sedmerobitni kod

3.2.2.1.1. 128 kombinacija

3.2.2.2. koristi se u prijenosu podataka između računala i ulazno-izlaznih jedinica

3.2.2.3. koristi se kao oblik kodiranja alfanumeričkih podataka prilikom njihove pohrane u memoriji

3.2.2.4. dvije grupe znakova

3.2.2.4.1. upravljački

3.2.2.4.2. grafički

3.2.3. EBCDI

3.2.3.1. osmerobitni kod

3.2.3.1.1. 256 kombinacija

3.2.3.2. primjena

3.2.3.2.1. obrada podataka

3.2.3.3. nije orijentiran na komunikaciju jer nema paritetni bit

3.3. BROJEVNI SUSTAVI

3.3.1. pozicioni zapis znamenaka

3.3.1.1. svaka znamenka u konkretnom broju ima određenu težinsku vrijednost koja ovisi o poziciji znamenke u broju

4. Četvrto predavanje

4.1. LOGIČKA VRATA

4.1.1. digitalna računala

4.1.1.1. grade se od digitalnih elektroničkih elemenata koji izražavaju određene logičke funkcije

4.1.1.1.1. logička vrata (I, ILI, NI, NILI...), bistabili, registri, brojila, memorije, sklopovi za izvođenje aritmetičko-logičkih operacija

4.1.2. arhitektura računala

4.1.2.1. način na koji se od sklopovskih komponenti gradi digitalno računalo

4.1.3. složena logička vrata

4.1.3.1. NI

4.1.3.1.1. negirana I vrata

4.1.3.1.2. naziva se još i shaefferova funkcija

4.1.3.1.3. mogu se upotrijebiti kao sklop za zabranu ili dopuštanje prolaza impulsima

4.1.3.2. NILI

4.1.3.2.1. negirana ILI vrata

4.1.3.2.2. naziva se još i Pierceova funkcija

4.1.3.2.3. mogu se upotrijebiti kao sklop za zabranu ili dopuštanje prolaza impulsima

4.1.3.3. EX-ILI

4.1.3.3.1. ekskluzivna ILI vrata

4.2. LOGIČKI SKLOPOVI

4.2.1. papiri!

4.3. OSNOVNI ELEMENTI RAČUNALNOG SUSTAVA

4.3.1. von Neumannova arhitektura

4.3.1.1. sastoji se od 4 osnovne jedinice

4.3.1.1.1. memorijska jedinica za pohranu podataka i instrukcija

4.3.1.1.2. upravljačka jedinica koja sadrži instrukcijske registre i programsko brojilo

4.3.1.1.3. aritmetičko-logička jedinica s registrima

4.3.1.1.4. ulazno-izlazne jedinice

4.3.1.2. jedinice su povezane podatkovnim i upravljačkim tokovima

4.3.1.2.1. realizirani u obliku sabirnica

4.3.1.3. značajke

4.3.1.3.1. numerički kodirane instrukcije su spremljene zajedno s podatcima u memoriji sa slučajnim pristupom

4.3.1.3.2. upravljačka jedinica prevodi instrukcije uslijed signala koji idu prema ALU i memoriji

4.3.1.3.3. izmjenjuju se faze pribavi i izvrši

4.3.1.3.4. postoje paralelne operacije nad binarno kodiranim strojnim riječima (dvojni komplement)

4.3.1.3.5. dominantna arhitektura sve do 80-tih godina

4.3.1.3.6. glavni nedostatci:

4.3.1.4. dijelovi

4.3.1.4.1. memorija

4.3.1.4.2. upravljačka jedinica

4.3.1.4.3. ALU i registri

4.3.1.4.4. ulazno-izlazne jedinice

4.3.2. sabirnice

4.3.2.1. skup spojnih vodova koji povezuju sve elemente računalnog sustava u funkcionalnu cjelinu

4.3.2.2. podjela

4.3.2.2.1. smještaj

4.3.2.2.2. vrsta sadržaja koji se njima prenosi

4.3.2.3. širina sabirnice

4.3.2.3.1. broj paralelnih vodova koji čine određenu sabirnicu

4.3.2.3.2. ovisi o vrsti sabirnice i konstrukcijskim značajkama procesora

4.3.2.3.3. podatkovna

4.3.2.3.4. adresna

4.3.2.3.5. upravljačka

5. bitno

5.1. sabirnice

5.1.1. skup spojnih vodova koji povezuju sve elemente računalnog sustava u funkcionalnu cjelinu

5.1.2. podjela

5.1.2.1. smještaj

5.1.2.1.1. unutarnje

5.1.2.1.2. vanjske

5.1.2.2. vrsta sadržaja koji se njima prenosi

5.1.2.2.1. podatkovne

5.1.2.2.2. adresne

5.1.2.2.3. upravljačke

5.1.3. širina sabirnice

5.1.3.1. broj paralelnih vodova koji čine određenu sabirnicu

5.1.3.2. ovisi o vrsti sabirnice i konstrukcijskim značajkama procesora

5.1.3.3. podatkovna

5.1.3.3.1. ovisi o veličini strojne riječi kojom računalo barata

5.1.3.3.2. širina je jednaka višekratniku veličine strojne riječi

5.1.3.4. adresna

5.1.3.4.1. ovisi o veličini adresnog polja mikroprocesora

5.1.3.4.2. adresno polje veličine 2N

5.1.3.5. upravljačka

5.1.3.5.1. ovisi isključivo o broju kontrolnih vodova potrebnih za upravljanje računalom

5.2. računalo

5.2.1. elektronički uređaj koji je sposoban primiti podatak ili informaciju u određenom obliku te izvršiti slijed operacija u skladu s unaprijed određenim, ali varijabilnim nizom proceduralnih instrukcija kako bi se proizveo rezultat u obliku informacije ili signala

5.2.2. izvodi procese u 4 faze - IPOS

5.2.2.1. ulaz

5.2.2.1.1. unos podataka u računalo putem ulaznih jedinica

5.2.2.2. obrada

5.2.2.2.1. izvođenje operacija nad podacima korištenjem procesnih jedinica

5.2.2.3. izlaz

5.2.2.3.1. prezentacija rezultata kroz izlazne jedinice

5.2.2.4. pohrana

5.2.2.4.1. spremanje podataka, programa i izlaznih rezultata na neke od uređaja za trajnu pohranu podataka

5.2.3. klasifikacija

5.2.3.1. prema namjeni

5.2.3.1.1. opće

5.2.3.1.2. posebne

5.2.3.2. s obzirom na prenosivost

5.2.3.2.1. stolna

5.2.3.2.2. prijenosna

5.2.3.2.3. ručna

5.2.3.3. prema snazi

5.2.3.3.1. superračunala

5.2.3.3.2. velika računala

5.2.3.3.3. mini računala

5.2.3.3.4. radne stanice

5.2.3.3.5. osobna računala

5.2.4. pamti 2 stanja

5.2.4.1. logička nula

5.2.4.2. logička jedinica

5.3. točke kodiranja

5.3.1. tipkovnica - memorija

5.3.1.1. mikrokontroler

5.3.1.2. scancode

5.3.1.3. pristupni sklop

5.3.2. memorija - monitor/pisač

5.4. Strukturirani zapis podataka

5.4.1. potpuno strukurirani

5.4.1.1. svaki podatak mora pripadati nekoj kategoriji odnosno atribuciji

5.4.2. slabo strukturirani

5.4.2.1. ne postoji ograničenje

5.4.2.2. kategorije su dopuštene

5.4.3. prikazujemo ih pomoću tablice

5.4.4. osnovna jedinica je entitet

5.4.4.1. objekt promatranja o kojem organiziramo podatke

5.4.5. atribut

5.4.5.1. najmanja jedinica pohranjenog podatka

5.4.6. polje

5.4.6.1. vrijednost atributa

5.4.6.2. oblik

5.4.6.2.1. broj

5.4.6.2.2. tekstualna vrijednost

5.4.6.2.3. datum

5.4.6.2.4. logički izraz

5.4.6.3. svako polje sadrži vrijednost jednog obilježja entiteta

5.4.6.4. format/obilježja

5.4.6.4.1. tip podataka

5.4.6.4.2. veličina

5.4.6.4.3. obaveznost upisa

5.4.6.4.4. posebne namjene

5.4.7. slog

5.4.7.1. skup povezanih polja

5.4.7.2. element koji sadrži obilježja jedne instance entiteta

5.4.7.3. jedan redak u tablici

5.4.8. datoteka

5.4.8.1. skup slogova, obuhvaćenih zajedničkim kriterijem i smještenih u memoriji računala

5.4.8.2. plošna

5.4.8.2.1. datoteka podataka koja se sastoji od jednog tipa zapisa s jednoznačnim stavkama podataka

5.4.8.3. hijerarhijska

5.4.8.3.1. datoteka podataka koja se sastoji od jednog tipa zapisa s ugnježđenim skupinama stavaka koje oblikuju višerazinsku organizaciju

5.4.8.4. tekstualna/ASCII

5.4.8.4.1. datoteka podataka koja sadrži zapise sastavljene od znakovnih nizova

5.4.8.5. binarna

5.4.8.5.1. datoteka podataka koja sadrži zapise sastavljene od numeričkih vrijednosti u binarnom formatu

5.4.9. baza podataka

5.4.9.1. skup podataka, spremljenih bez zalihosti, namijenjenih radu jedne ili više aplikacija i neovisnih o programima koji ih obrađuju