Mold Companants and Function

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mold Companants and Function by Mind Map: Mold Companants and Function

1. Cavity Plate "B"

1.1. เป็นส่วนของ Core insert

2. Ejector plate

2.1. ประกอบไปด้วย

2.2. Ejector pin

2.2.1. เข็มกระทุ้งชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์

2.3. Spure puller pin

2.3.1. เข็มหรือสลักที่ดึงรูฉีดที่แข็งตัวแล้วออกจากปลอกรูฉีด

2.4. ที่เก็บเข็มกระทุ้งชิ้นงาน

3. Lower clamping plate

3.1. เป็นตัวรองรับ plate ของ Ejecpin

4. TWO PLATE MOLD : กล่องใส่ขนม

5. Ejector Retainer plate

5.1. แผ่นกระทุ้งใช้สำหรับกระทุ้งEjector pin และ Spure puller pin เพื่อให้ชิ้นงานหลุดออกจากแม่พิมพ์

6. Location ring

6.1. ทำหน้าที่ประคองให้แนวของหัวฉีดแม่พิมพ์อยู่ในแนวที่เหมาะสม คือให้หัวฉีดอยู่ตรงกลางและตั้งฉากแม่พิมพ์พอดี

7. Upper clamping plate

7.1. ประกอบไปด้วย

7.2. Sprue ฺ Bushing

7.2.1. ปลอกรูฉีดจะช่วยปิดพอลิเมอร์หลอมจากหัวฉีดให้ไหลเข้าไปในรูฉีด

8. Cavity Plate "A"

8.1. ประกอบไปด้วย

8.2. cavity

8.2.1. เป็นรูปร่างของผลิตภัณฑ์

8.3. Runner

8.3.1. เส้นทางการไหลของพอลิเมอร์หลอมผ่านgate เข้าสู่cavity

8.4. Sprue

8.4.1. รูฉีดพอลิเมอร์หลอม

8.5. Gate

8.5.1. ประตูฉีดสำหรับฉีดพอลิเมอร์หลอมเข้าสู่แม่พิมพ์