Mold Companants and Function

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mold Companants and Function by Mind Map: Mold Companants and Function

1. Location ring

1.1. ทำหน้าที่ประคองให้แนวของหัวฉีดแม่พิมพ์อยู่ในแนวที่เหมาะสม คือให้หัวฉีดอยู่ตรงกลางและตั้งฉากแม่พิมพ์พอดี

2. Upper clamping plate

2.1. ประกอบไปด้วย

2.2. Sprue ฺ Bushing

2.2.1. ปลอกรูฉีดจะช่วยปิดพอลิเมอร์หลอมจากหัวฉีดให้ไหลเข้าไปในรูฉีด

3. Cavity Plate "A"

3.1. ประกอบไปด้วย

3.2. cavity

3.2.1. เป็นรูปร่างของผลิตภัณฑ์

3.3. Runner

3.3.1. เส้นทางการไหลของพอลิเมอร์หลอมผ่านgate เข้าสู่cavity

3.4. Sprue

3.4.1. รูฉีดพอลิเมอร์หลอม

3.5. Gate

3.5.1. ประตูฉีดสำหรับฉีดพอลิเมอร์หลอมเข้าสู่แม่พิมพ์

4. Cavity Plate "B"

4.1. เป็นส่วนของ Core insert

5. Ejector plate

5.1. ประกอบไปด้วย

5.2. Ejector pin

5.2.1. เข็มกระทุ้งชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์

5.3. Spure puller pin

5.3.1. เข็มหรือสลักที่ดึงรูฉีดที่แข็งตัวแล้วออกจากปลอกรูฉีด

5.4. ที่เก็บเข็มกระทุ้งชิ้นงาน

6. Lower clamping plate

6.1. เป็นตัวรองรับ plate ของ Ejecpin

7. TWO PLATE MOLD : กล่องใส่ขนม

8. Ejector Retainer plate

8.1. แผ่นกระทุ้งใช้สำหรับกระทุ้งEjector pin และ Spure puller pin เพื่อให้ชิ้นงานหลุดออกจากแม่พิมพ์