Mapa de processos EAP Can Gibert

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mapa de processos EAP Can Gibert by Mind Map: Mapa de processos EAP Can Gibert

1. Procesos Clau

1.1. Prevenció de la malaltia i Promoció de la salut

1.1.1. Declració de renúncia a vacunació menors d'edat

1.1.2. Compromís informat evitació mutliació femenina

1.1.3. Pla Funcional Girona Malalties transmissió sexual

1.2. Admissió i Gestió de la demanda

1.2.1. Gestió demanda aguda pediàtrica

1.2.2. Gestió demanda avís urgent fora del centre

1.2.3. Gestió demanda aguda adult

1.3. Derivacions coordinació entre nivells

1.3.1. Interconsultes virtuals al Servei de Nefrologia

1.3.2. Interconsultes virtuals al Servei de Traumatologia

1.3.3. Interconsultes virtuals al Servei de Urologia

1.3.4. Interconsultes presencials al Servei d’endocrinologia

1.3.5. Interconsultes presencials al Servei de Cardiologia

1.3.6. Interconsultes presencials al Servei de Hematologia

1.3.7. Interconsultes presencials al Servei ASSIR

1.3.8. Interconsultes presencials al Servei PADES

1.3.9. Circuit ràpid Activacions de circuits

1.3.10. Guia derivacions 2015Inclou criteris derivació pediatria

1.3.11. Rutes assistencials:

1.3.11.1. Procés insuficiència cardíaca. Ruta assistencial entre nivells d’atenció.

1.3.11.2. Ruta assistencial MPOC.

1.3.11.3. Ruta asistencial Depresió

1.3.11.4. Procés Lumbàlgia de l’adult: Ruta asistencialatencióprimària (AP) i atencióespecialitzada (AE).

1.3.12. Protocol de coordinació amb la maternitat. Assignació primera visita al nadó

1.3.13. Alimentació infantil i crisi.

1.3.14. Protocol de preparació a l’alta PREALT

1.3.15. Document consens ambit Girona TBC.

1.3.16. Abordatge de símptomes conductuals en les demencies

1.3.17. Coordinació amb ajuntaments i salut pública

1.3.18. Oficina atenció a la víctima

1.3.19. Protocol de coordinació EAP – Serveis Socials

1.4. Atenció aguda

1.4.1. Codi Ictus

1.4.2. Codi IAM

1.4.3. disponibilitat immediata de medicaments en situacions d‘urgència

1.4.4. Atenció aguda a l'emergència en el centre

1.4.5. Protocols atenció a la demanda infermeria

1.5. Atenció a la cronicitat

1.5.1. Model d’atenció integral al pacient crònic amb Insuficència cadíaca (IC), malaltia pulmonar crònica (MPOC)

1.5.2. Aspexctes relatius a Sedació en l'atenció al pacient terminal

1.5.3. Procés d'atenció al pacient pal.liatiu

1.6. Atenció en el domicili

1.7. Procediments técnics

1.7.1. Manual de procediments d’infermeria

1.7.1.1. Administració de medicaments

1.7.1.2. Via nasal

1.7.1.3. Via ocular

1.7.1.4. Via oral

1.7.1.5. Via òtica

1.7.1.6. Via rectal

1.7.1.7. Via tòpica

1.7.1.8. Via vaginal

1.7.1.9. Via parenteral

1.7.1.10. Via subcutània

1.7.1.11. Via intradèrmica.

1.7.1.12. Via intramuscular

1.7.1.13. Via endovenosa

1.7.1.14. Administració de fàrmacs inhalats en nebulització.

1.7.1.15. Alimentació enteral.

1.7.1.16. Alimentació parenteral.

1.7.1.17. Cura de drenatges.

1.7.1.18. Cura d’estomes digestius

1.7.1.19. Cura de traqueotomia.

1.7.1.20. Cures de la pell.

1.7.1.21. Ferides agudes.

1.7.1.22. Cremades.

1.7.1.23. Nafres per pressió (UPP)

1.7.1.24. Nafres vasculars

1.7.1.25. Cures pal·liatives

1.7.1.26. Mesures de confort

1.7.1.27. Anorèxia i astènia

1.7.1.28. Cures de la boca

1.7.1.29. Restrenyiment

1.7.1.30. Dispnea

1.7.1.31. Raneres agòniques

1.7.1.32. Via subcutània: papallona

1.7.1.33. Bombes d’infusió contínua

1.7.1.34. Embenats

1.7.2. Procediment Petita cirugia  l’EAP Can Gibert

1.7.3. Full de consells pel pacient. Preparació per espirometria

1.7.4. Procediment: Espirometria a l’EAP Can Gibert

1.7.5. Procediments per a la obtenció de sang per punció venosa

1.7.6. Extracció de taps de cera a l’EAP Can Gibert

1.7.7. Procediment de Tractament Anticoagulant Oral EAP Can Gibert

1.7.8. Procediment crioterapia a l’EAP Can Gibert

1.7.9. MAPA Holtter

1.7.10. Procediment ECO AP Can Gibert

2. Processos Suport

2.1. Laboratori

2.2. Radiologia

2.2.1. Indicacions d'ecografia en  l'Atenció Primària

2.3. Farmàcia

2.3.1. Dictàmens CANM

2.3.2. Dictàmens CAMAPC

2.3.3. Guia Farmacoterapèutica

2.3.4. Indicadors, novetats, validació, Comissió farmacoterapèutica

2.3.5. Eines de Suport Clínic

2.3.6. Publicacions

2.3.7. Característiques del Self Audit

2.4. Atenció social

2.4.1. Abordatge Matrimonis Forçats

2.4.2. Maltractament de gènere en l'AP

2.5. Unitat Gestió i Serveis, Atenció al ciutadà

2.5.1. Guia de Serveis

2.5.2. Gestió d'incidències en la programació causades per l’absència dels professional

2.5.3. Procediment de sol·licituds i trasllats d’expedients i d’històries clíniques

2.5.4. Pla d’acollida als ciutadans nouvinguts

2.6. Sistemes d’informació i Gestió de la Informació

2.7. Serveis generals: manteniment, neteja, bugaderia

2.7.1. Pla de magatzem

2.8. Gestió de les persone: contractació i personal

2.9. Facturació i compres

2.10. Logística i magatzem

2.10.1. Pla de Gestió del Material

2.11. Prevenció i control d’infeccions

2.11.1. Protocol bioinoculació

3. Procesos estratègics

3.1. Acords de Gestió

3.2. Direcció per Objectius DPO

3.3. Pla Comunicació Interna

3.4. Pla Comunicació Externa

3.5. Pla de Formació

3.6. Pla Estratègic