Управління соціальною роботою в Україні

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Управління соціальною роботою в Україні by Mind Map: Управління соціальною роботою в Україні

1. Модуль 1. Менеджмент соціальної служби

1.1. 2 кредити, 60 год., з них: 8 год. – лекції, 4 год. – семінари, 4 год. – практичні, 4 год. – модульний контроль, 40 год. – самостійна робота

2. Модуль 2. Управління персоналом соціальних служб

2.1. 2 кредити, 60 год., з них: 8 год. – лекції, 4 год. – семінари, 4 год. – практичні, 4 год. – модульний контроль, 40 год. – самостійна робота

3. Модуль 3. PR-технології у соціальній роботі

3.1. 2 кредити, 60 год., з них: 6 год. – лекції, 4 год. – семінари, 6 год. – практичні, 4 год. – модульний контроль, 40 год. – самостійна робота

4. Модуль 4. Моніторинг і оцінка соціальних проектів і програм (162:100=1,62. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,62= загальна кількість балів)

4.1. 3 кредити, 90 год., з них: 12 год. – лекції, 12 год. – практичні, 6 год. – модульний контроль, 60 год. – самостійні робота

4.2. Змістовий модуль 1. Теоретичні основи моніторингу та оцінки (32 бали)

4.2.1. Лекція 1. Поняття та принципи моніторингу та оцінки (1 бал)

4.2.1.1. Лекція 2. Компоненти моніторингу та оцінки (1 бал)

4.2.1.1.1. Самостійна робота №1 «Глосарій з монітронигу та оцінки соціальних проектів та програм» (5 балів)

4.3. Змістовий модуль 2. Класифікаційні ознаки й види моніторингу та оцінки (32 бали)

4.3.1. Лекція 3. Підходи до класифікації монітрингу (1 бал)

4.3.1.1. Лекція 4. Підходи до класифікації оцінки (1 бал)

4.3.1.1.1. Самостійна робота №2 «Планування заходів з моніторингу та оцінки» (5 балів)

4.4. Змістовий модуль 3. Практикум із монітринга та оцінювання (98 балів)

4.4.1. Лекція 5. Визначення цілі та сфери охоплення системи моніторингу та оцінки (1 бал)

4.4.1.1. Практичне заняття 1. Аналіз оперативної структури соціального проекту / програми (11 балів)

4.4.2. Лекція 6. План збору та управління даними (1 бал) 2

4.4.2.1. Практичне заняття 2. Визначення інформаційних потреб та очікувань зацікавлених сторін у моніторингу та оцінці (11 балів)

4.4.2.1.1. Практичне заняття 3. Скаладання плану управління даними (11 балів)