ที่มา : http://rilc.ku.ac.th/_2015/58-05-18/index.htmlสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ที่มา : http://rilc.ku.ac.th/_2015/58-05-18/index.htmlสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ by Mind Map: ที่มา : http://rilc.ku.ac.th/_2015/58-05-18/index.htmlสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

1. โครงการ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าพี่นางเธอ

1.1. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

1.1.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1.1.1. 1.จัดหาและส่งเสริมให้แพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

1.1.1.2. 2.ช่วย เหลือให้การรักษาพยาบาล เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารหรือห่างไกลคมนาคม หรือท้องถิ่น

1.1.1.3. 3. จัดให้มีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดาร

1.1.1.4. 4.ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

1.1.2. กิจกรรมของมูลนิธิ พอ.สว.

1.1.2.1. 1.งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

1.1.2.2. 2.งานรักษาเฉพาะโรคที่มูลนิธิ พอ.สว.กำหนด  โดยการผ่าตัด ได้แก่ ตาต้อกระจก ปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นต้น

1.1.2.3. 3.งานฝึกอบรม แบ่งเป็นการฝึกอบรมตามแผนงานของจังหวัด พอ.สว.

1.1.2.4. งานทันตสาธารณสุข

2. พระประวัติพระเจ้าพี่นางเธอ

2.1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศอังกฤษ เป็นพระธิดาพระองค์แรกในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อมาเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานตั้งพระนามว่า หม่อมหลวงเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา มหิดล (คำว่า "วัฒนา" ในพระนาม ทรงตั้งตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนเป็น พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา และ ใน พ.ศ. ๒๔๗๘ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงเฉลิมพระเกียรติเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ครั้นเมื่อทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในตามธรรมเนียมราชประเพณีเป็นพระองค์แรกในรัชกาลทรง พระนามว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

3. ผลงานที่สำคัญ

3.1. ด้านการกีฬา

3.1.1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงมีพลังแห่งการสร้างสรรค์ เมื่อทรงพระเยาว์ทรงสนพระทัยและทรงเล่นกีฬาหลายประเภท อาทิ เล่นสกี กรรเชียงเรือ ตกปลา ขี่จักรยาน เดินภูเขา และทรงม้าผาดโผน ส่วนแบดมินตันนั้น ได้ทรงเล่นตามอย่างสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นอกจากทรงร่วมเล่นแล้ว ยังทรงสนับสนุนนักแบดมินตันหลายคนให้เข้าแข่งขันระดับนานาชาติ อีกทั้งยังทรงสนพระทัยเรื่องการขับ รถยนต์ เครื่องยนต์กลไก และรถสามล้อ       มีพระปรีชาสามารถในการขับเครื่องบินปีก ๒ ชั้น และทรงขับเฮลิคอปเตอร์ได้อีกด้วย โดยทรงเรียนการบินเป็นนักบินหญิงอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

3.1.2. กีฬาอีกประเภทหนึ่งที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงร่วมกับพระราชมารดาคือ เปตอง ตามพระราชดำริที่ว่ากีฬาเปตองนั้นเหมาะสมกับผู้สูงอายุและเป็นกีฬาที่ส่งเสริมความสามัคคี และทรงรับเป็นองค์ที่ปรึกษาของสมาคมสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทย

3.2. ด้านการถ่ายภาพ

3.2.1. ทรงสนพระทัยในการถ่ายภาพอย่างจริงจัง ทรงเป็นผู้ใฝ่รู้การใช้กล้องบันทึกภาพ ซึ่งมิใช่เพียงเพื่อเก็บภาพไว้ดูเล่นเท่านั้น แต่ทรงบันทึกภาพโดยมีจุดประสงค์ทั้งในแง่ศิลปะและวิชาการ ไม่ว่าจะเสด็จเยือนสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทรงบันทึกภาพที่สนพระทัยด้วยพระองค์เองเสมอ ภาพที่ทรงบันทึกไว้จะเป็นประโยชน์เมื่อทรงจัดทำพระนิพนธ์ในภายหลัง แม้แต่การบันทึกภาพด้วยวีดิทัศน์ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ในการทำข่าวเสด็จเยือนสถานที่ต่าง ๆ ก็จะพระราชทานคำแนะนำแก่ผู้บันทึกภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์และมีความหมายสอดคล้องกับคำบรรยาย

3.3. ด้านภาษาฝรั่งเศส

3.3.1. ทรงมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศส ทรงเคยรับเป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับหลายมหาวิทยาลัย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3.3.1.1. ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากรัฐบาลฝรั่งเศส ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญตราชั้นสูงสุด ด้านศิลปะและอักษรศาสตร์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐบาลฝรั่งเศสถวายอิสริยาภรณ์สูงสุดอีกสาขาหนึ่งคือ Croix de Commandeur de ordre National du Merite ในฐานะที่ทรงสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ถวายเหรียญ Victor Hugo อันเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติด้านอักษรศาสตร์

3.4. ด้านศิลปะวัฒนธรรม โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และมรดกโลก

3.4.1. เสด็จไปทรงประกอบพระกรณียกิจตามสถานที่สำคัญฯ ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เมื่อจะเสด็จไปยังโบราณสถานแห่งใด ก็ทรงศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถานที่แห่งนั้นอย่างลึกซึ้งรอบด้าน อาทิ ทรงแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมของโบราณสถานให้ดำรงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมแห่งท้องถิ่นไว้ ทรงแนะนำให้มีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความรอบรู้ ความใส่พระทัย และพระประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และมรดกโลกได้