Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Egypt by Mind Map: Egypt

1. Makedonská doba (332-30)

1.1. Alexandr uvítán a prohlášen králem

1.1.1. stavba Alexandrie

1.2. Ptolemájci

1.2.1. diadoch Ptolemais I.

1.2.1.1. nechal se jmenovat faraonem a bohem

1.2.2. Kleopatra VII

1.2.2.1. považovala se za bohyni Isis

1.2.3. řečtina

2. Meni (3000)

2.1. hl.m. Cinev

2.2. Abydos

2.2.1. mastaby

2.3. kenotaf

2.4. dobyl Dolní Egypt

3. Stará říše (2800-2300)

3.1. hl.m. Mennofer

3.2. zakladatel Džoser

3.3. Egyptština

3.3.1. hieroglyfy

3.3.2. hieratické písmo

3.4. pyramidy v Gíze

3.4.1. Cheopsova

3.4.1.1. největší

3.4.2. Rachefova

3.4.2.1. Sfinga

3.4.3. Menkauerova

3.5. hranice 1. katarakt

4. 1. přechodné období (2300-2100)

4.1. chybí ústřední vláda

4.2. povstání chudiny

4.3. rabování hrobek

4.4. sucha (neúroda)

4.5. faraónové se střídají

5. Střední říše (2100-1800)

5.1. Mentuhotepové

5.2. hl.m. Ictuahej

5.3. hranice 3. katarakt

5.3.1. Núbije

5.3.2. Sinaj

6. 2. přechodné období (1800-1600)

6.1. Hyksósové

6.1.1. silnější armáda

6.1.1.1. koně a vozy

6.1.1.2. skutečný bronz

6.2. hl. m. Avaris

7. Nová říše (1600-1100)

7.1. hl. m. Veset

7.2. zlatý věk

7.3. bůh Amon

7.3.1. chrámy Karnac a Luxor

7.4. panovníci

7.4.1. Ahmose

7.4.1.1. vyhnal Hyksósy

7.4.2. Hatšepsovet

7.4.2.1. poručnice synka

7.4.2.2. diplomacie

7.4.3. Amenhotep IV.

7.4.3.1. psychický slabší

7.4.3.2. náboženská reforma

7.4.3.2.1. kvůli velké moci kněží

7.4.3.2.2. jeden bůh - Aton

7.4.3.2.3. hl. m. Achetaton

7.4.3.3. manželka Nefertiti

7.4.4. Tutanchaton

7.4.4.1. vrátil se ke starým bohům

7.4.4.1.1. hl.m. Veset

7.4.4.1.2. Tutanchamon

7.4.4.2. 9 let -> faraon -> svatba a děti -> 18 let smrt

7.4.4.3. jako jedna z mála hrobek se dochovala

7.4.5. Ramesse II.

7.4.5.1. hranice 4. katarakt

7.4.5.1.1. Sýrie, Palestina

7.4.5.1.2. Libanon - mírová smlouva s Chetity

7.4.5.2. spousta manželek

7.4.5.3. hl. m. Piramesse

7.4.5.4. novoegyptština

7.4.6. Ramesse III.

7.4.6.1. ubránil se mořským národům

7.4.6.2. jeho nasledovníci už ne

8. 3. přechodné - pozdní doba (1100-400)

8.1. hl. m. Sájí

8.2. úpadek egyptštiny

8.2.1. démotština

8.3. Asyřané

9. Pomakedonská doba

9.1. Octavius Augustus dobývá Egypt

9.2. Rozpad Říma --> Byzantská říše

9.3. Arabové

9.3.1. Káhira

9.3.2. Koptština

9.3.2.1. Rosettská deska - Champollion

9.3.3. nové náboženství a jazyk

9.4. Fátimovci (šiítský chalífát)

9.5. Saladin - pod Bagdád

9.6. Mamlúkové - otroci

9.7. Osmani