5 แหล่งสารสนเทศที่สำคัญในการจัดบริการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
5 แหล่งสารสนเทศที่สำคัญในการจัดบริการ by Mind Map: 5 แหล่งสารสนเทศที่สำคัญในการจัดบริการ

1. ความหมาย : หน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดหา ขัดเก็บและให้บริการสารสนเทศทุกรูปแบบ

2. 1. แหล่งสารสนเทศส่วนบุคคล

2.1. เป็นผู้รู้ผู้ให้สารสนเทศ หรือความรู้โดยตรง ได้แก่นักปราชญ์ นักวิชาการต่าง ๆ

2.2. สารสนเทศได้มาจากบุคคลอาจทำได้ด้วยการเข้าไปหาประสบการณ์ หรือทำงานร่วมกับผู้รู้ การสัมภาษณ์ และยังสามารถติดต่อโยใช้ช่องทางต่าง ๆ

2.3. สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท

2.4. 1. แหล่งสารสนเทศส่วนบุคคลในองค์กร

2.5. 2. แหล่งสารสนเทศบุคคลภายนอกองค์กร

3. 2. แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน

4. 3.สถาบันบริการสารสนเทศ