เทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยี by Mind Map: เทคโนโลยี

1. ความหมายของเทคโนโลยี

1.1. เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของมนุษย์  และ สิ่งที่ไม่ใช่เทคโนโลยี คือ สิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น หรือ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

2.1. เช่น นำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ เพื่อให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขึ้น

2.2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยี หมายถึง การพัฒนาวิธีการของสิ่งของเครื่องใช้ ให้มีความทันสมัยต่อยุคสมัย ตามกาลเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์

3. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

3.1. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสังคม

3.1.1. เช่น ค่านิยม ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงสิ่งแวดล้อม

3.2. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์

3.2.1. ความแตกต่าง

3.2.1.1. วิทยาศาสตร์ ศึกษาธรรมชาติ สืบหาความรู้เป็นระบบ ผลลัพธ์ : หลักการ , ทฤษฎี , กฎ

3.2.1.2. เทคโนโลยี นำความรู้ ทักษะมาผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ของมนุษย์ ผลลัพธ์ : ผลิตภัณฑ์ , วิธีการแก้ปัญหา

3.3. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับคณิตศาสตร์

3.3.1. เช่น ประดิษฐ์เครื่องคิดเลข เอาไว้คิดคำนวณ

3.4. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

3.4.1. เช่น ศิลปะ เพื่อให้เทคโนโลยีมีลักษณะสวยงาม สร้างสรรค์

4. เทคโนโลยีในอนาคต

4.1. ด้านดี : มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกันทั่วโลก  เพื่อเพิ่มการติดต่อสื่อสาร

4.2. ด้านเสีย : ไม่มีเวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทำให้มิตรภาพขาดหายไป การเข้าร่วมสังคมของคนมีน้อยลง ใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องมือสื่อสารมากเกินไป