เทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยี by Mind Map: เทคโนโลยี

1. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

1.1. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสังคม

1.1.1. เช่น ค่านิยม ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงสิ่งแวดล้อม

1.2. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์

1.2.1. ความแตกต่าง

1.2.1.1. วิทยาศาสตร์ ศึกษาธรรมชาติ สืบหาความรู้เป็นระบบ ผลลัพธ์ : หลักการ , ทฤษฎี , กฎ

1.2.1.2. เทคโนโลยี นำความรู้ ทักษะมาผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ของมนุษย์ ผลลัพธ์ : ผลิตภัณฑ์ , วิธีการแก้ปัญหา

1.3. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับคณิตศาสตร์

1.3.1. เช่น ประดิษฐ์เครื่องคิดเลข เอาไว้คิดคำนวณ

1.4. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

1.4.1. เช่น ศิลปะ เพื่อให้เทคโนโลยีมีลักษณะสวยงาม สร้างสรรค์

2. เทคโนโลยีในอนาคต

2.1. ด้านดี : มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกันทั่วโลก  เพื่อเพิ่มการติดต่อสื่อสาร

2.2. ด้านเสีย : ไม่มีเวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทำให้มิตรภาพขาดหายไป การเข้าร่วมสังคมของคนมีน้อยลง ใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องมือสื่อสารมากเกินไป

3. ความหมายของเทคโนโลยี

3.1. เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของมนุษย์  และ สิ่งที่ไม่ใช่เทคโนโลยี คือ สิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น หรือ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

4. วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

4.1. เช่น นำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ เพื่อให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขึ้น

4.2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยี หมายถึง การพัฒนาวิธีการของสิ่งของเครื่องใช้ ให้มีความทันสมัยต่อยุคสมัย ตามกาลเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์