ความสำคัญของเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสำคัญของเทคโนโลยี by Mind Map: ความสำคัญของเทคโนโลยี

1. ระบบปัญญาประดิษฐ์    คือ  การทำให้คอมพิวเตอร์มีลักษณะเหมือนมนุษย์ มีการคิด การคำนวณ และสิ่งต่างๆเหมือนมนุษย์ ทำให้คอมพิวเตอร์ มีความเข้าใจภาษาของมนุษย์            ดังนั้น มนุษย์และคอมพิวเตอร์จึงมีการทำงานร่วมกันง่ายขึ้นและมีความเข้าใจกัน

2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยี หมายถึง  การพัฒนาวิธีการสิ่งของเครื่องใช้ ให้มีความทันสมัยต่อยุค ต่อสมัย   เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์   เช่น  การนำของเหลือใช้มาประดิษย์ เป็นของใช้ชนิดใหม่  และทำให้สิ่งของนั้นมีคุณค่ามากกว่าเดิม

3. แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต

3.1. ด้านดี                                                                     1.การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ทำให้มีการติดต่อสื่อสาร  ผ่านอินเตอร์มากขึ้น                                    2.ทำให้เกิดความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันมากขึ้น                                                                           3.ทำให้เกิดความก้าวหน้า ในด้านการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

3.2. ด้านเสีย                                                    1. ทำให้มนุษย์ ไม่ฝึกทำอะไรต่างๆ ด้วยตนเอง มัวแต่พึ่งคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว                                                       2.ทำให้มนุษย์ ขาดความสัมพันธ์ กับสังคมภายนอก                                                    3.ทำให้มนุษย์ ไม่เกิดกระบวนการคิด คำนวณ ด้วยตนเอง

4. สิ่งของเครื่องใช้   หมายถึง  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นของมนุษย์ที่ต้องใช้วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความสะดวก ความสบายมากขึ้น

5. ได้แก่                                                        1.การที่เลือกสินค้าที่มี อย.                          2.เลือกสินค้าที่มีคุณภาพ                            3.เลือกสินค้าที่มีประโยชน์ ต่อการโภชนาการ                                                 4.ไม่เลือกสินค้า ที่ไม่มีใบรองรับผลิตภัณฑ์   5.ไม่เลือกสินค้า มีลักษณะ เช่น บุบ แตก หัก  หรือมีตำหนิ บนผลิตภัณฑ์

6. เทคโนโลยี หมายถึง  สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆ  เช่น อุปกรณ์  เครื่องหมาย  เครื่องจักร  วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้  เช่น  กระบวนการต่างๆ

7. การตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

8. ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ ได้แก่                                                                                                           1. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์                                                                                      คือ การที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ และมีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ                                 2. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสังคม                                                                                              คือ  เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมจึงทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการทางเทคโนโลยีนั้นๆและต้องคำนึงถึง  ศาสนา  วัฒนธรรม  ลัทธิ  ความเชื่อ  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามท้องถิ่นนั้นๆ

9. จัดทำโดย                                                  นายเจริญพร โคตรสินธ์  เลขที่ 1 ม.4/10