Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Planificació Estratègica. by Mind Map: Planificació Estratègica.
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Planificació Estratègica.

Situada en un context

Descrpició de la Institució

Acotada per:

Que condueixi a establir:

La Missió

La Visió

Realitzant i definint una fase de Diagnosi interna i externa. On/com estem?

Detectant les fortaleses i debilitats, les amenaces i oportunitats a les que hem de fer front quan establim el nou projecte.

DAFO

DAFO

Orientant cap al punt de destí : els objectius estratègics a assolir.

Objectius Generals

Objectius Específics

Concretant les línies estratègiques a seguir

-Reflex dels Objectius estratègics

mitjà per aconseguir-los.

Base sobre la qual derivarà el pla d'accions.

Implantant el pla d'acuació

Fases

Establint Mecanismes de monitoratge, d'avaluació i de revissió

Control a priori quan a la implantació de les accions estratègiques formulades

Seguiment i compliment de les estratègies i actuacions

mesurar els resultats emprant indicadors per a cada una de les accions fixades.

Tasca a realitzar en un horitzont temporal definit per aquest Pla Estratègic

“La planificació estratègica consisteix en concebre un futur desitjable i definir els mitjans reals per a assolir-ho” R.L. Ackoff