Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Planificació Estratègica. by Mind Map: Planificació
Estratègica.
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Planificació Estratègica.

Situada en un context

Descrpició de la Institució

Trets identitaris

Línies estratègiques

Acotada per:

Model educatiu

Model Tecnológic

Model Organitzatiu

Que condueixi a establir:

La Missió

Compendi de la raó de ser d'una organització, filosofia i valors així com les necessitats que ha de satisfer. Essencial per a determinar objectius i formular estratègies

La Visió

Marc de referència del que la Institució vol ser en el futur, quan s'acompleixi el propossit contingut a la Missió.

Realitzant i definint una fase de Diagnosi interna i externa. On/com estem?

Detectant les fortaleses i debilitats, les amenaces i oportunitats a les que hem de fer front quan establim el nou projecte.

DAFO

DAFO

Orientant cap al punt de destí : els objectius estratègics a assolir.

Objectius Generals

Definir les línies mestres de les activitats a realitzar i els criteris de decisió a emprar durant el períodede vigència del pla estratègic, amb la finalitat de crear una Universitat Virtual en la UdV.

Objectius Específics

des de dos punts de vista, l’intern i l’extern

Concretant les línies estratègiques a seguir

-Reflex dels Objectius estratègics

mitjà per aconseguir-los.

Base sobre la qual derivarà el pla d'accions.

Implantant el pla d'acuació

Fases

que fer

Qui ho ha de fer

Amb quins mitjans

Establint Mecanismes de monitoratge, d'avaluació i de revissió

Control a priori quan a la implantació de les accions estratègiques formulades

Seguiment i compliment de les estratègies i actuacions

mesurar els resultats emprant indicadors per a cada una de les accions fixades.

Tasca a realitzar en un horitzont temporal definit per aquest Pla Estratègic

“La planificació estratègica consisteix en concebre un futur desitjable i definir els mitjans reals per a assolir-ho” R.L. Ackoff