Planificació Estratègica.

Direcció de la Formació amb l'ús de les TIC. Síntesi Individual - PAC 3 UOC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Planificació Estratègica. by Mind Map: Planificació Estratègica.

1. Situada en un context

1.1. Descrpició de la Institució

1.1.1. Trets identitaris

1.1.2. Línies estratègiques

1.2. Acotada per:

1.2.1. Model educatiu

1.2.2. Model Tecnológic

1.2.3. Model Organitzatiu

2. Que condueixi a establir:

2.1. La Missió

2.1.1. Compendi de la raó de ser d'una organització, filosofia i valors així com les necessitats que ha de satisfer. Essencial per a determinar objectius i formular estratègies

2.2. La Visió

2.2.1. Marc de referència del que la Institució vol ser en el futur, quan s'acompleixi el propossit contingut a la Missió.

3. Realitzant i definint una fase de Diagnosi interna i externa. On/com estem?

3.1. Detectant les fortaleses i debilitats, les amenaces i oportunitats a les que hem de fer front quan establim el nou projecte.

3.2. DAFO

3.3. DAFO

4. Orientant cap al punt de destí : els objectius estratègics a assolir.

4.1. Objectius Generals

4.1.1. Definir les línies mestres de les activitats a realitzar i els criteris de decisió a emprar durant el períodede vigència del pla estratègic, amb la finalitat de crear una Universitat Virtual en la UdV.

4.2. Objectius Específics

4.2.1. des de dos punts de vista, l’intern i l’extern

5. Concretant les línies estratègiques a seguir

5.1. -Reflex dels Objectius estratègics

5.2. mitjà per aconseguir-los.

5.3. Base sobre la qual derivarà el pla d'accions.

6. Implantant el pla d'acuació

6.1. Fases

6.1.1. que fer

6.1.2. Qui ho ha de fer

6.1.3. Amb quins mitjans

7. Establint Mecanismes de monitoratge, d'avaluació i de revissió

7.1. Control a priori quan a la implantació de les accions estratègiques formulades

7.2. Seguiment i compliment de les estratègies i actuacions

7.3. mesurar els resultats emprant indicadors per a cada una de les accions fixades.

7.4. Tasca a realitzar en un horitzont temporal definit per aquest Pla Estratègic

8. “La planificació estratègica consisteix en concebre un futur desitjable i definir els mitjans reals per a assolir-ho” R.L. Ackoff