ประวัติส่วนตัว

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประวัติส่วนตัว by Mind Map: ประวัติส่วนตัว

1. ระดับการศึกษา

1.1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.1.1. มัธยมศึกษาปีที่1

1.1.1.1. 2.55

1.1.2. มัธยมศึกษาปีที่ 2

1.1.2.1. 3.08

1.1.3. มัธยมศึกษาปีที่ 3

1.1.3.1. 3.23

1.2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.2.1. มัธยมศึกษาปีที่ 4

1.2.1.1. 2.91

2. ประวัติการศึกษา

2.1. ระดับอนุบาล

2.1.1. โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 2

2.2. ระดับประถมศึกษา

2.2.1. โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 2

2.3. ระดับมัธยมศึกษา

2.3.1. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

3. ประวัติส่วนตัว

3.1. ชื่อ น.ส. ปาณิสรา ทองกระโทก

3.2. เกิดวันที่ 4 พฤาภาคม 2543

3.3. เชื้อชาติ ไทย

3.4. สัญชาติ ไทย

3.5. ศาสนา พุทร

3.6. ที่อยู่ 81/3 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290

3.7. อีเมลล์ [email protected]

4. ความสามารถพิเศษ

4.1. คำคม