การสื่อสารข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสื่อสารข้อมูล by Mind Map: การสื่อสารข้อมูล

1. บทบาทของการสื่อสารข้อมูล

1.1. 1) ความสะดวกในการแบงปนขอมูล

1.2. 2) ความถูกตองของขอมูล

1.3. 3) ความเร็วของการรับสงขอมูล

1.4. 4) การประหยัดคาใชจายในการสื่อสารขอมูล

1.5. 5) ความสะดวกในการแบงปนทรัพยากร

1.6. 6) ความสะดวกในการประสานงาน

1.7. 7) ขยายบริการขององคกร

1.8. 8) การสรางบริการรูปแบบใหมบนเครือขาย

2. การสื่อสารข้อมูล

2.1. การถายโอนขอมูล

2.1.1. รูปแบบการรับ-สงขอมูล

2.1.1.1. การสื่อสารทางเดียว(simplextransmission)

2.1.1.2. การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา  (halfduplex transmission)

2.1.1.3. การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา (fullduplex transmission)

2.1.2. การถายโอนขอมูลแบบอนุกรม

2.1.3. การถายโอนขอมูลแบบขนาน

2.2. สัญญาณที่ใชในระบบการสื่อสาร

2.2.1. และสัญญาณ ดิจิทัล (digital signal)

2.2.2. สัญญาณแอนะล็อก (analog signal)

2.3. องคประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารขอมูล

2.3.1. 1) ขอมูล/ขาวสาร (data/message)

2.3.2. 2) ผูสง (sender)

2.3.3. 3) ผูรับ (receiver)

2.3.4. 4) สื่อกลางในการสงขอมูล (transmission media)

2.3.5. 5) โพรโทคอล (protocol)