อุปกรณ์การสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อุปกรณ์การสื่อสาร by Mind Map: อุปกรณ์การสื่อสาร

1. โมเด็ม (Modem)

1.1. โมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์ (dial-up modem)

1.2. ดิจิทัลโมเด็ม (digital modem)

1.3. ดีเอสแอล (Digital Subscriber Line : DSL)

1.4. เคเบิลโมเด็ม (cable modem)

2. การ์ดแลน (LAN card)

2.1. เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับสายตัวนําสัญญาณ ทําให้คอมพิวเตอร์สามารถรับและส่งข้อมูลกับระบบเครือข่ายได้

3. ฮับ (hub)

3.1. เป็นอุปกรณ์ที่รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหรือเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเข้าด้วยกัน

4. สวิตช์ (switch)

4.1. เป็นอุปกรณ์รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหรือคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง เช่นเดียวกับฮับ แต่มีข้อแตกต่างจากฮับ กล่าวคือ การรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ตัวหนึ่ง จะไม่กระจายไปยัง ทุกจุดเหมือนฮับ

5. อุปกรณ์จัดเส้นทาง (router)

5.1. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานในการเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน หรือเชื่อมโยงอุปกรณ์หลายอย่างเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงมีเส้นทางการเข้าออกของข้อมูลได้หลายเส้นทาง

6. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย (wireless access point)

6.1. ทําหน้าที่คล้ายกับฮับของเครือข่ายแบบ ใช้สายเพื่อใช้สําหรับติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์แบบไร้สาย ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านทางคลื่นวิทยุความถี่สูง โดยจะต้องใช้งานร่วมกับการ์ดแลนไร้สายที่ติดตั้งอยู่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์