เครือขายคอมพิวเตอร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครือขายคอมพิวเตอร by Mind Map: เครือขายคอมพิวเตอร

1. ลักษณะของเครือขาย

1.1. เครือขายระดับเดียวกัน

1.1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเปนไดทั้งเครื่องใหบริการและเครื่องรับบริการในขณะเดียวกัน การใชงานสวนใหญมักใชในการแบงปนขอมูล

1.2. ไคลเอนท/เซิรฟเวอร

1.2.1. จะมีเครื่องคอมพิวเตอรที่เปนเครื่องใหบริการตางๆการใหบริการขึ้นอยูกับการรองขอบริการจากเครื่องรับบริการ ขอดีของระบบนี้คือสามารถใหบริการแกเครื่องรับบริการไดจํานวนมาก ขอดอยคือระบบนี้มีคาใชจายในการติดตั้งและการบํารุงรักษาคอนขางสูง ตัวอยางเครือขายแบบรับ-ใหบริการ

2. รูปร่างเครือข่าย

2.1. เครือขายแบบบัส

2.1.1. เปนรูปแบบที่มีโครงสรางไมยุงยาก สถานีทุกสถานีใน เครือขายจะเชื่อมตอเขากับสายสื่อสารหลักเพียงสายเดียวที่เรียกวา “บัส (bus)”

2.2. เครือขายแบบวงแหวน

2.2.1. เปนการเชื่อมแตละสถานีเขาดวยกันแบบวงแหวน  สัญญาณขอมูลจะสงอยูในวงแหวนไปในทิศทางเดียวกันจนถึงผูรับ หากขอมูลที่สงเปนของสถานีใด สถานีนั้น ก็รับไว ถาไมใชก็สงตอไปสามารถรองรับจํานวนสถานีไดเปน จํานวนมากขอดวยของเครือขายแบบวงแหวน คือ สถานีจะตองรอจนถึงรอบของตนเองกอนที่จะสามารถสงขอมูลได

2.3. เครือขายแบบดาว

2.3.1. เปนการเชื่อมตอสถานีในเครือขาย โดยทุกสถานีจะตอ เขากับหนวยสลับสายกลางขอดีของการเชื่อมตอแบบดาว คือ ถาสถานีใดเสีย หรือสาย  เชื่อมตอระหวางฮับ/สวิตชกับสถานีชํารุด ก็จะไมกระทบกับการเชื่อมตอของสถานีอื่น

2.4. เครือขายแบบเมช

2.4.1. เปนรูปแบบของการเชื่อมตอที่มีความนิยมมากและมี ประสิทธิภาพสูงเนื่องจากถามีเสนทางของการเชื่อมตอคูใดคูหนึ่งขาดจากกัน การติดตอสื่อสารระหวางคูนั้นยัง สามารถติดตอไดโดยอุปกรณจัดเสนทาง

3. ประเภทของเครือขายคอมพิวเตอร

3.1. เครือขายสวนบุคคล หรือแพน

3.1.1. เปนเครือขายที่ใชสวนบุคคลเชน การเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับโทรศัพทมือถือ การเชื่อมตอพีดีเอกับเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งการเชื่อมตอแบบนี้จะอยูในระยะใกล และมีการเชื่อมตอแบบไรสาย

3.2. เครือขายเฉพาะที่ หรือแลน

3.2.1. เปนเครือขายที่ใชในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ ที่อยูในพื้นที่เดียวกันหรือใกลเคียงกัน เชน ภายในบาน ภายในสํานักงาน และภายในอาคาร สําหรับการใชงานภายในบานนั้นอาจเรียกเครือขายประเภทนี้วา “เครือขายที่ พักอาศัย

3.3. เครือขายนครหลวง หรือแมน

3.3.1. เปนเครือขายที่ ใชเชื่อมโยงแลนที่อยูหางไกลออกไป เชน การเชื่อมตอเครือขายระหวางสํานักงานที่อาจจะอยูคนละอาคาร และมีระยะทางไกลกัน การเชื่อมตอเครือขายชนิดนี้อาจใชสายไฟเบอรออพติก หรือบางครั้งอาจใชไมโครเวฟ เชื่อมตอ เครือขายแบบนี้ที่ใชในสถานศึกษามีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “เครือขายแคมปส

3.4. เครือขายวงกวาง หรือแวน

3.4.1. เปนเครือขายที่ใชในการเชื่อมโยงกับเครือขายอื่นที่อยูไกลจากกันมาก เชน เครือขายระหวางจังหวัด หรือระหวางภาค รวมไปถึงเครือขายระหวางประเทศ