อินเทอรเน็ต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อินเทอรเน็ต by Mind Map: อินเทอรเน็ต

1. ความหมายของอินเทอรเน็ต

1.1. อินเทอรเน็ต (Internet) มาจากคําวา Inter Connection Network

1.2. เปนเครือขายขนาดใหญที่ เชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรขององคกรธุรกิจ

2. โครงสรางพื้นฐานของอินเทอรเน็ต

2.1. ระดับทองถิ่น

2.2. ระดับภูมิภาค

2.3. ระดับชาติ

2.4. ระดับนานาชาติ

3. การเขาถึงอินเทอรเน็ต

3.1. ผูใชทั่วไปอาจใชวิธีการเชื่อมตอ อินเทอรเน็ตโดยใชโมเด็มผานสายโทรศัพท

3.2. อินเทอรเน็ตทั้งแบบมีสายและไรสาย

3.3. ผูใหบริการอินเทอรเน็ต  หรือไอเอสพี

3.3.1. ใหบริการการ เชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ตสําหรับผูใช โดยอาจคิดคาบริการเปนรายเดือน

3.3.2. หรือภาษาอังกฤษคือ (Internet  Service  Provider : ISP)

4. การติดตอสื่อสารบนอินเทอรเน็ต

4.1. เลขที่อยูไอพี  (IP  address)

4.1.1. เครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกันอยูบนอินเทอรเน็ต

4.1.2. จะมี หมายเลขอางอิงในการติดตอสื่อสาร

4.1.3. “เลขที่อยูไอพีหรือไอพีแอดเดรส” (IP address)

4.2. ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System : DNS)