Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสื่อสารข้อมูล by Mind Map: การสื่อสารข้อมูล

1. บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. 1) ความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล

1.2. 2) ความถูกต้องของข้อมูล

1.3. 3) ความเร็วของการรับส่งข้อมูล

1.4. 4) การประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารข้อมูล

1.5. 5) ความสะดวกในการแบ่งปันทรัพยากร

1.6. 6) ความสะดวกในการประสานงาน

1.7. 7) ขยายบริการขององค์กร

1.8. 8) การสร้างบริการรูปแบบใหม่บนเครือข่าย

2. องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล

2.1. 1) ข้อมูล/ข่าวสาร(data/message)

2.2. 2) ผู้ส่ง (sender)

2.3. 3) ผู้รับ (receiver)

2.4. 4) สื่อกลางในการส่งข้อมูล (transmission media)

2.5. 5) โพรโทคอล (protocol)

3. สัญญาณที่ใช้ในระบบการสื่อสาร

3.1. 1)สัญญาณแอนะล็อก (analog signal)

3.2. 2) สัญญาณดิจิทัล (digital signal)

4. การถ่ายโอนข้อมูล

4.1. 1) การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน

4.2. 2) การถjายโอนขhอมูลแบบอนุกรม

5. รูปแบบการรับ-ส่งข้อมูล

5.1. 1) การสื่อสารทางเดียว (simplextransmission)

5.2. 2) การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา (half duplex transmission)

5.3. 3) การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา (full duplex transmission)