สื่อกลางในการสื่อสารขอมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สื่อกลางในการสื่อสารขอมูล by Mind Map: สื่อกลางในการสื่อสารขอมูล

1. สื่อกลางแบบใชสาย

1.1. 1.สายคูบิดเกลียว

1.1.1. 1.1) สายคูบิดเกลียวแบบไมปองกันสัญญาณรบกวน หรือสายยูทีพี

1.1.2. 1.2สายคูบิดเกลียวแบบป้องกันสัญญาณรบกวน หรือสายเอสทีพี

1.2. 2.สายโคแอกซ

1.2.1. เปนสายนําสัญญาณที่เรารูจักกันดี โดยใชเปนสายนําสัญญาณ ที่ตอจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศนหรือสายเคเบิลทีวี

1.2.1.1. ประกอบดวยกลุมของเสนใยทําจากแกวหรือ พลาสติกที่มีขนาดเล็กประมาณเสนผม แตละเสนจะมีแกนกลาง (core) ที่ถูกหอหุมดวยวัสดุใยแกวอีกชนิด หนึ่งซึ่งเรียกวา “แคล็ดดิง (cladding)” และหุมอีกชั้นดวยฉนวนเพื่อปองกันการกระแทกและฉีกขาด ตัวอยางสายไฟเบอรออพติก

1.3. 3.สายไฟเบอรออพติก

1.3.1. ประกอบดวยกลุมของเสนใยทําจากแกวหรือ พลาสติกที่มีขนาดเล็กประมาณเสนผม แตละเสนจะมีแกนกลาง (core) ที่ถูกหอหุมดวยวัสดุใยแกวอีกชนิด หนึ่งซึ่งเรียกวา “แคล็ดดิง (cladding)” และหุมอีกชั้นดวยฉนวนเพื่อปองกันการกระแทกและฉีกขาด

2. สื่อกลางแบบไรสาย

2.1. 1. อินฟราเรด

2.1.1. สื่อกลางประเภทนี้มักใชกับการสื่อสารขอมูลที่ไมมีสิ่งกีดขวางระหวางตัวสงและ ตัวรับสัญญาณ

2.2. 2. ไมโครเวฟ

2.2.1. เปนสื่อกลางในการสื่อสารที่มีความเร็วสูง ใชสําหรับการเชื่อมตอระยะไกล โดยการสงสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาไปในอากาศพรอมกับขอมูลที่ตองการสง และตองมีสถานีที่ทําหนาที่สงและรับขอมูล

2.3. 3. คลื่นวิทยุ

2.3.1. เปนสื่อกลางที่ใชสงสัญญาณไปในอากาศ โดยสามารถสงในระยะทางไดทั้งใกลและไกล โดยมีตัวกระจายสัญญาณ (broadcast) สงไปยังตัวรับสัญญาณ และใชคลื่นวิทยุในชวงความถี่ตางๆ กันในการสงขอมูล

2.4. 4) ดาวเทียมสื่อสาร

2.4.1. พัฒนาขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงขอจํากัดของสถานีรับสงไมโครเวฟบนผิวโลก โดยเปนสถานีรับสงสัญญาณไมโครเวฟบนอวกาศ