จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ by Mind Map: จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

1. จรรยาบรรณสําหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

1.1. 1.ผูใชจะตองหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอยางที่ไมควรปฏิบัติ เช่น การกระจายข่าวลือบนอินเทร์เน็ต

1.2. 2.ผูใชอินเทอรเน็ตทุกคนจะตองเขาใจ กฎเกณฑ ขอบังคับของเครือขายที่ตนเองเปนสมาชิก

1.3. 3.จะตองมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูรวมใช บริการคนอื่น

1.4. 4.จะตองรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองที่เขาไปขอใชบริการตางๆ บนเครือขาย คอมพิวเตอร

2. บัญญัติ 10 ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร

2.1. 1. ตองไมใชคอมพิวเตอรทําราย หรือละเมิดผูอื่น

2.2. 2. ตองไมรบกวนการทํางานของผูอื่น

2.3. 3. ตองไมสอดแนม แกไข หรือเปดดูแฟมขอมูลของผูอื่น

2.4. 4. ตองไมใชคอมพิวเตอรเพื่อการโจรกรรมขอมูลขาวสาร

2.5. 5. ตองไมใชคอมพิวเตอรสรางหลักฐานที่เปนเท็จ

2.6. 6. ตองไมคัดลอกโปรแกรมของผูอื่นที่มีลิขสิทธ

2.7. 7. ตองไมละเมิดการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรโดยที่ตนเองไมมีสิทธ

2.8. 8. ตองไมนําเอาผลงานของผูอื่นมาเปนของตน

2.9. 9. ตองคํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทําของทาน

2.10. 10. ตองใชคอมพิวเตอรโดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท

3. จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

3.1. 2.ความถูกตอง (accuracy) เกี่ยวของกับความถูกตองของขอมูลที่เก็บรักษาไว

4. 1.ภาวะสวนตัว (privacy) เกี่ยวของกับการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลและการนําไปใช

5. 3.การเปนเจาของ (property) เกี่ยวของกับกรรมสิทธิ์ความเปนเจาของขอมูล และลิขสิทธิ์ การใชซอฟตแวร

6. 4.การเขาถึง (access) เกี่ยวของกับการควบคุมการเขาถึงและใชขอมูล

7. ๗