เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. 3) เครือขายนครหลวง หรือแมน (Metropolitan Area Network : MAN)

2. ประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3. รูปร่างเครือข่าย

4. ลักษณะของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5. 1) เครือขายแบบรับ-ใหบริการ หรือไคลเอนท/เซิรฟเวอร (client-server network)

6. 2) เครือขายระดับเดียวกัน (Peer-to-Peer Network : P2P network)

7. 1) เครือขายสวนบุคคล หรือแพน (Personal Area Network : PAN)

8. 2) เครือขายเฉพาะที่ หรือแลน (Local Area Network : LAN)

9. 4) เครือขายวงกวาง หรือแวน (Wide Area Network : WAN)

10. 1) เครือข่ายแบบบัส (bus topology)

11. 2) เครือขายแบบวงแหวน (ring topology)

12. 3) เครือขายแบบดาว (star topology)

13. 4) เครือข่ายแบบเมช (mesh topology)