เวิลด์ไวด์เว็บ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เวิลด์ไวด์เว็บ by Mind Map: เวิลด์ไวด์เว็บ

1. ความหมาย

1.1. เรียกสั้นๆ  วา  “เว็บ”  เปนการใหบริการขอมูลแบบ ไฮเปอรเท็กซ  (hypertext) ที่ประกอบไปดวยเอกสารจํานวนมากที่มีการเชื่อมโยงกัน  ซึ่งเปนแหลงของขอมูล ขนาดใหญที่ผูใชอินเทอรเน็ตสามารถเขาถึงผานโพรโทคอลที่เรียกวา  “เอชทีทีพี”

2. คำที่เกี่ยวข้อง

2.1. เว็บเพจ (Web page)

2.1.1. เปนหนาเอกสารที่เขียนขึ้นในรูปแบบภาษาเอชทีเอ็มแอล

2.2. โฮมเพจ (Home page)

2.2.1. หนาหลักของเว็บไซต์ สามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารหนาอื่นได

2.3. เว็บไซต (Web site)

2.3.1. เปนกลุมของเว็บเพจที่มีความเกี่ยวของกัน และอยูภายใตชื่อโดเมน เดียวกัน

2.4. เว็บเซิรฟเวอร (Web server)

2.4.1. เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการเว็บเพจ

2.5. เว็บโฮสติง  (Web  hosting)

2.5.1. เปนการใหบริการพื้นที่สําหรับสราง และจัดเก็บเว็บไซตของ หนวยงาน หรือบุคคลทั่วไป เพื่อใหบุคคลอื่นเขาถึงไดผานอินเทอรเน็ต

2.6. เว็บเบราวเซอร  (Web  browser)

2.6.1. เปนโปรแกรมใชสําหรับแสดงเว็บเพจ และสามารถ เชื่อมโยงไปยังสวนอื่นในเว็บเพจเดียวกันหรือเว็บเพจอื่นผานการเชื่อมโยงหลายมิติ หรือไฮเปอรลิงค

2.6.2. “ลิงค” (link) เว็บเบราวเซอรชวยเพิ่มความนาสนใจในการใชงานอินเทอรเน็ต นอกเหนือไปจากการสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยนไฟลระหวางเครือขาย

2.7. ที่อยูเว็บ

2.7.1. ในการอางอิงตําแหนงของแหลงขอมูลบนอินเทอรเน็ตที่ผูใชรองขอ เชน เว็บเพจ สามารถทําไดโดยการระบุที่อยูเว็บ หรือยูอารแอล

3. ที่อยู่เว็บ

3.1. โพรโทคอล

3.1.1. ใชสําหรับระบุมาตรฐานที่ใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลผานเว็บ

3.2. ชื่อโดเมน

3.2.1. ใชสําหรับระบุชื่อโดเมนของเว็บเซิรฟเวอรของผูใหบริการขอมูล เชน ชื่อโดเมน www.ipst.ac.th

3.3. เสนทางเขาถึงไฟล (path)

3.3.1. ใชสําหรับระบุตําแหนงของไฟลจากเว็บเซิรฟเวอร

3.4. ชื่อขอมูล

3.4.1. ชื่อไฟลที่รองขอ เชน ไฟลไฮเปอรลิงค ไฟลรูปภาพ ไฟลวีดิทัศน ไฟลเสียง

3.4.2. ในกรณีที่ยูอารแอลระบุเฉพาะชื่อโดเมนโดยไมไดระบุเสนทางเขาถึงไฟล  และ/หรือชื่อไฟล  มี ความหมายวา ใหเขาถึงหนาหลัก  หรือโฮมเพจของเว็บเซิรฟเวอรนั้น  ซึ่งโดยทั่วไปเปนการเขาถึงชื่อไฟลที่ กําหนดไว  เชน  index.html,  main.php  และ  default.asp

4. การคนหาผานเว็บ

4.1. โปรแกรมคนหา หรือเสริชเอนจิน (search engines)

4.1.1. ใชสําหรับคนหาเว็บเพจที่ตองการ โดยระบุคําหลักหรือคําสําคัญ (keyword) เพื่อนําไปคนในฐานขอมูลขนาดใหญ ซึ่งรวบรวมเว็บเพจตางๆ

4.1.2. เมตาเสิรชเอนจิน (metasearch engines)

4.1.2.1. เปนโปแกรมคนหาที่ไมมีการรวบรวมเว็บเพจไวเปน ฐานขอมูลของตนเอง แตคนหาจากฐานขอมูลของโปรแกรมคนหาอื่น ซึ่งชวยใหผูใชสามารถเลือกผลลัพธที่ ตรงกับความตองการที่สุด จากโปรแกรมคนหาหลายโปรแกรมไดในเวลาอันรวดเร็ว

4.1.3. ตัวดำเนินการค้นหา (search engine operators)

4.1.3.1. เพื่อให้การค้นหาข้อมูลด้วยโปรแกรมค้นหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถใช้ตัวดำเนินการในการค้นหา (search engine operators) ประกอบกับคำหลัก จะช่วยให้ได้ผลลัพธืในการค้นหาที่ดียิ่งขึ้น

5. เทคโนโลยีเว็บ

5.1. เว็บ 1.0 (Web 1.0)

5.1.1. เปนเว็บในยุคแรกเริ่มที่มีลักษณะใหขอมูลแบบทางเดียว ผูใชทั่วไป เขาถึงเว็บเพจในฐานะผูบริโภคขอมูลและสารสนเทศตามที่ผูสรางไดใหรายละเอียดไวเพียงอยางเดียว ไมคอยมี การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย และมีรูปแบบการใชงานไมหลากหลาย

5.2. เว็บ 2.0 (Web 2.0)

5.2.1. ามีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุนการใชงานอินเทอรเน็ต  ทําให ผูใชทั่วไปสามารถเปนสวนหนึ่งของผูใหขอมูลในรูปแบบตางๆ ที่ปรากฏบนเว็บเพจ มีการแบงปนขอมูลและแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นระหวางผูใชผานอินเทอรเน็ต รวมถึงมีการใชงานอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนที่ หรืออุปกรณ คอมพิวเตอรแบบพกพาเพิ่มมากขึ้น

5.3. เว็บ 3.0 (Web 3.0)

5.3.1. เปนการสรางเว็บเพจที่สามารถใหคอมพิวเตอรนําไปใช ประมวลผลไดอยางเปนระบบเดียวกัน ทําใหการคนหาขอมูลงายขึ้น และการจัดการความรู (knowledge management) เปนจริงมากขึ้น ตางจากเว็บเพจในปจจุบันที่คอมพิวเตอรไมสามารถประมวลผล หรือ คนหาขอมูลมาตอบคําถามไดตรงๆ ตองสรางซอฟตแวรเฉพาะกิจไปจัดการ แบบตางคนตางคิด ตางทําตาม แนวคิดของตน ไมเปนระบบเดียวกั