จริยธรรมทางคอมพิวเตอร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร by Mind Map: จริยธรรมทางคอมพิวเตอร

1. จริยธรรม

1.1. เปนมาตรฐานของสังคมที่วาดวยความประพฤติที่ดีและชั่ว ถูกและผิด ควรและ ไมควร

2. จริยธรรมทางคอมพิวเตอร

2.1. ภาวะสวนตัว (privacy) เกี่ยวของกับการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลและการนําไปใช

2.2. ความถูกตอง (accuracy) เกี่ยวของกับความถูกตองของขอมูลที่เก็บรักษาไว

2.3. การเปนเจาของ (property) เกี่ยวของกับกรรมสิทธิ์ความเปนเจาของขอมูล และลิขสิทธิ์  การใชซอฟตแวร

2.4. การเขาถึง (access) เกี่ยวของกับการควบคุมการเขาถึงและใชขอมูล

3. บัญญัติ 10 ประการในการใชงานคอมพิวเตอร

3.1. อาจารย์ยื่นภูวรวรรณ ได้กล่าวถึงบัญญัติ 10 ประการ ซึ่งเปนจรรยาบรรณที่ผูใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตควรยึดถือไวเสมือนเปนแมบทของการปฏิบัติ ควรพึงระลึกและเตือนความจํา เสมอ

3.1.1. 1.ตองไมใชคอมพิวเตอรทําราย หรือละเมิดผูอื่น

3.1.2. 2.ต้องไม่รบกวนการทำงานของคนอื่น

3.1.3. 3.ต้องไม่สอดแนม แก้ไข ข้อมูลของผู้อื่น

3.1.4. 4.ตองไมใชคอมพิวเตอรเพื่อการโจรกรรมขอมูลขาวสาร

3.1.5. 5.ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานเท็จ

3.1.6. 6.ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์

3.1.7. 7.ตองไมละเมิดการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรโดยที่ตนเองไมมีสิทธ

3.1.8. 8. ตองไมนําเอาผลงานของผูอื่นมาเปนของตน

3.1.9. 9.ตองคํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทําของทาน

3.1.10. 10.ตองใชคอมพิวเตอรโดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท

4. บุคคลที่ใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด