บริการบนอินเทอร์เน็ต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บริการบนอินเทอร์เน็ต by Mind Map: บริการบนอินเทอร์เน็ต

1. 5. ไมโครบล็อก (microblog)

1.1. ไมโครบล็อก (microblog)  เปนบล็อกที่มีการแสดงหัวขอและความคิดเห็นที่กระชับ  กะทัดรัก  ผูใชที่ เปนสมาชิกสามารถเลือกหัวขอจากบล็อกอื่นใหมาปรากฏในไมโครบล็อกขนตนเอง  หรือเลือกตามสมาชิกอื่น ได ตัวอยางไมโครบล็อก  เชน  twitter, yammer

2. 6. วิกิ (wiki)

2.1. เปนรูปแบบการเผยแพรขอมูลที่บุคคลตางๆ ซึ่งเปนผูที่มีความรูความชํานาญเฉพาะเรื่อง   สามารถมีสวนรวมในการเปนผูใหขอมูลใหม หรือเปนผูปรับปรุงขอมูลที่มีอยูเดิมใหถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น รายละเอียดของขอมูลที่เผยแพรกอใหเกิดประโยชนกับบุคคลทั่วไป  หรือกลุมบุคคลที่มีความเกี่ยวของกันใน เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

3. 7. อารเอสเอส (RSS)

3.1. อารเอสเอส (Really  Simple  Syndication : RSS) เปนเทคโนโลยีที่ใชสําหรับเผยแพรขอมูลที่ถูก ปรับปรุงใหทันสมัยอยูเปนประจําไดแบบอัตโนมัติ โดยผูใชตองขอรับบริการ (subscribe) ผูใชไมตองเขาไปยัง เว็บไซตที่สนใจตางๆ  โดยตรง เพื่ออานขอมูลที่ไดรับการปรับปรุงในแตละวันดวยตนเองทีละเว็บไซต  ซึ่งแต ละเว็บไซตอาจมีความถี่ในการปรับปรุงขอมูลที่แตกตางกันไป  ผูใชสามารถรับขอมูลที่มีการใหบริการเผยแพร แบบอัตโนมัตินี้  โดยคลิกที่ปุมสัญลักษณ

4. 8.  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce)

4.1. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (electronic commerce หรือ e-commerce) เปนการทําธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินคาและบริการบนอินเทอรเน็ต โดยใชเว็บไซตเปนสื่อในการนําเสนอสินคาและบริการ ตางๆ รวมถึงการติดตอกันระหวางผูซื้อและผูขาย ทําใหผูเขาใชบริการจากทุกที่ทุกประเทศ หรือทุกมุมโลก สามารถเขาถึงรานคาไดงายและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

5. 1.ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  หรืออีเมล (e-mail)

5.1. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรืออีเมล (e-mail) เปนบริการรับสงจดหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่ ไดรับความนิยมจากผูใช โดยสามารถสงไดทั้งขอความ และไฟลตางๆ ซึ่งผูรับและผูสงตองมีที่อยูอีเมล (email address) เพื่อระบุตัวตนบนเครือขาย เปรียบเสมือนกับเปนที่อยูที่ใชรับและสงจดหมาย

6. 2.การสื่อสารในเวลาจริง

6.1. 1) แชท  (chat)  เปนการสนทนาผานอินเทอรเน็ต  ทั้งระหวางบุคคล  2  คน หรือระหวางกลุมบุ คล  โดยอาศัยโปรแกรมประยุกต  เชน  Windows Live

6.2. 2) หองคุย (chat room) เปนการสนทนาที่ผูใชสามารถเลือกประเภทของหัวขอที่สนใจ ซึ่งแบง ไวเปนหองตางๆ เพื่อพูดคุยกันระหวางบุคคลหรือเปนกลุม การสนทนารูปแบบนี้อํานวยความสะดวก เพิ่ม ประสิทธิภาพ

6.3. 3) วอยซโอเวอรไอพี หรือวีโอไอพี (Voice over IP : VoIP) เรียกอีกอยางหนึ่งวา “อินเทอรเน็ตเทเลโฟนี” (Internet telephony) ซึ่งชวยใหผูใชสามารถคุยกับผูอื่นผานทางอินเทอรเน็ต โดยวอยซโอเวอรไอพีใชอินเทอรเน็ตในการเชื่อมตอเขากับคูสนทนาที่อาจอยูในพื้นที่เดียวกัน

7. 3. เว็บไซตเครือขายทางสังคม

7.1. เว็บไซตเครือขายทางสังคม (social networking websites) เปนชุมชนออนไลนที่สมาชิกใน ชุมชนมีปฏิสัมพันธระหวางกัน โดยมีเปาหมายในการเปนจุดเชื่อมโยงระหวางผูใช โดยอาจเชื่อมโยงผาน กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่ผูใชมีความสนใจรวมกัน เชน การแบงปนวีดิทัศน การเลาสูกันฟงถึง ประสบการณที่ไดรับ การแสดงความรูสึกหรือความคิดเห็น การทําความรูจักกัน การมีสวนรวมในการ อภิปราย และการรวมกลุม เพื่อทํากิจกรรมที่สรางสรรค หรือใหขอมูลทั่วไป ขอมูลเชิงวิชาการ ขอมูลใน การประกอบอาชีพ ตัวอยางเว็บไซตเครือขายทางสังคม เชน facebook, myspace,

8. 4. บล็อก (Blog)

8.1. บล็อก (blog) เปนระบบการบันทึกขอมูลลําดับเหตุการณในแตละวัน ประสบการณ  ความคิดเห็น ของผูเขียนบล็อกผานเว็บไซต ในรูปแบบการนําเสนอหัวขอ ซึ่งผูอื่นสามารถอานและแสดงความคิดเห็นได รายการหัวขอที่ปรากฏในบล็อกมักจะเรียงลําดับหัวขอที่นําเสนอลาสุดไวที่สวนบน  คําวา “บล็อก”  มาจาก คําวา  “เว็บล็อก”  (web  log) เนื่องจากขอมูลที่ปรากฏมีลักษณะเปนการบันทึกขอมูลผานเว็บที่มีการระบุ วันเวลารวมถึงผูบันทึกขอมูลแตละหัวขอไว