สื่อกลางในการสื่อสารขอมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สื่อกลางในการสื่อสารขอมูล by Mind Map: สื่อกลางในการสื่อสารขอมูล

1. 1. สื่อกลางแบบใชสาย

1.1. 1.1 สายคูบิดเกลียว (twisted pair cable)

1.1.1. 1.1.1สายคูบิดเกลียวแบบไมปองกันสัญญาณรบกวน หรือสายยูทีพี

1.1.1.1. เป็นสายที่ใช้ในระบบโทรศัพท์

1.1.2. 1.1.2 สายคูบิดเกลียวแบบปองกันสัญญาณรบกวน หรือสายเอสทีพี

1.1.2.1. เป็นสายที่หุ้มด้วยกั้นสัญญาณเพื่อป้องกันการรบกวน

1.2. 1.2 สายโคแอกซ(coaxial cable)

1.2.1. เปนสายนําสัญญาณที่เรารูจักกันดี

1.3. 1.3 สายไฟเบอรออพติก (fiber-optic cable)

1.3.1. ประกอบดวยกลุมของเสนใยทําจากแกวหรือ พลาสติกที่มีขนาดเล็กประมาณเสนผม แตละเสนจะมีแกนกลาง (core)

2. 2. สื่อกลางแบบไรสาย

2.1. 2.1อินฟราเรด

2.1.1. สื่อกลางประเภทนี้มักใชกับการสื่อสารขอมูลที่ไมมีสิ่งกีดขวางระหวางตัวสงและ ตัวรับสัญญาณ เชน การสงสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลไปยังเครื่องรับโทรทัศนหรือวิทยุ

2.2. 2.2 ไมโครเวฟ

2.2.1. เปนสื่อกลางในการสื่อสารที่มีความเร็วสูง ใชสําหรับการเชื่อมตอระยะไกล โดยการ สงสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาไปในอากาศพรอมกับขอมูลที่ตองการสง

2.3. 2.3คลื่นวิทยุ

2.3.1. เปนสื่อกลางที่ใชสงสัญญาณไปในอากาศ โดยสามารถสงในระยะทางไดทั้งใกลและ ไกล โดยมีตัวกระจายสัญญาณ (broadcast)

2.4. 2.4ดาวเทียมสื่อสาร

2.4.1. พัฒนาขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงขอจํากัดของสถานีรับสงไมโครเวฟบนผิวโลก โดย เปนสถานีรับสงสัญญาณไมโครเวฟบนอวกาศ ในการสงสัญญาณตองมีสถานีภาคพื้นดินคอยทําหนาที่รับและ สงสัญญาณขึ้นไปบนดาวเทียมที่โคจรอยูสูงจากพื้นโลกประมาณ 35,600 กิโลเมตร