เครือขายคอมพิวเตอร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครือขายคอมพิวเตอร by Mind Map: เครือขายคอมพิวเตอร

1. ประเภทของเครือขายคอมพิวเตอร

1.1. 1) เครือขายสวนบุคคล หรือแพน  (Personal  Area  Network : PAN)

1.1.1. เปนเครือขายที่ใชสวนบุคคล เชนการเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับโทรศัพทมือถือการเชื่อมตอพีดีเอกับเครื่องคอมพิวเตอร  ซึ่งการ เชื่อมตอแบบนี้จะอยูในระยะใกล  และมีการเชื่อมตอแบบไรสาย

1.2. 2) เครือขายเฉพาะที่  หรือแลน  (Local  Area  Network : LAN)

1.2.1. เปนเครือขายที่ใชในการ เชื่อมโยงคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ  ที่อยูในพื้นที่เดียวกันหรือใกลเคียงกัน  เชน  ภายในบาน  ภายใน สํานักงาน  และภายในอาคาร สําหรับการใชงานภายในบานนั้นอาจเรียกเครือขายประเภทนี้วา  “เครือขายที่ พักอาศัย  (home  network)” ซึ่งอาจใชการเชื่อมตอแบบใชสายหรือไรสาย

1.3. 3) เครือขายนครหลวง หรือแมน (Metropolitan Area Network : MAN)

1.3.1. เปนเครือขายที่ ใชเชื่อมโยงแลนที่อยูหางไกลออกไป เชน การเชื่อมตอเครือขายระหวางสํานักงานที่อาจจะอยูคนละอาคาร และมีระยะทางไกลกัน การเชื่อมตอเครือขายชนิดนี้อาจใชสายไฟเบอรออพติก หรือบางครั้งอาจใชไมโครเวฟ เชื่อมตอ เครือขายแบบนี้ที่ใชในสถานศึกษามีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “เครือขายแคมปส (Campus Area Network : CAN)”

1.4. 4) เครือขายวงกวาง  หรือแวน (Wide  Area  Network : WAN)

1.4.1. เปนเครือขายที่ใชในการ เชื่อมโยงกับเครือขายอื่นที่อยูไกลจากกันมาก  เชน เครือขายระหวางจังหวัด  หรือระหวางภาค  รวมไปถึง เครือขายระหวางประเทศ

2. รูปรางเครือขาย

2.1. 1) เครือขายแบบบัส (bus topology)

2.1.1. เปนรูปแบบที่มีโครงสรางไมยุงยาก สถานีทุกสถานีใน เครือขายจะเชื่อมตอเขากับสายสื่อสารหลักเพียงสายเดียวที่เรียกวา “บัส (bus)” การจัดสงขอมูลลงบนบัส จึงไปถึงทุกสถานีได ซึ่งการจัดสงวิธีนี้ตองกําหนดการที่จะไมใหทุกสถานีสงขอมูลพรอมกัน เราะจะทําใหเกิด การชนกัน (collision) ของขอมูล โดยวิธีการที่ใชอาจเปนการแบงชวงเวลาหรือใหแตละสถานีใชคลื่นความถี่ ในการสงสัญญาณที่แตกตา งกัน อยางไรก็ตามเครือขายแบบบัสไมไดรับความนิยมในปจจุบัน เนื่องจากความ เสียหายที่เกิดขึ้นกับบัสเพียงจุดเดียวก็จะสงผลใหทุกอุปกรณไมสามารถสื่อสารถึงกันไดเลย รูปรางเครือขาย แบบบัส

2.2. 2) เครือขายแบบวงแหวน (ring topology)

2.2.1. เปนการเชื่อมแตละสถานีเขาดวยกันแบบวงแหวน สัญญาณขอมูลจะสงอยูในวงแหวนไปในทิศทางเดียวกันจนถึงผูรับ หากขอมูลที่สงเปนของสถานีใด สถานีนั้น ก็รับไว ถาไมใชก็สงตอไป ซึ่งระบบเครือขายแบบวงแหวนนี้ สามารถรองรับจํานวนสถานีไดเปนจํานวนมาก ขอดวยของเครือขายแบบวงแหวน คือ สถานีจะตองรอจนถึงรอบของตนเองกอนที่จะสามารถสงขอมูลได รูปรางเครือขายแบบวงแหวน

2.3. 3) เครือขายแบบดาว (star topology)

2.3.1. ) เปนการเชื่อมตอสถานีในเครือขาย โดยทุกสถานีจะตอ เขากับหนวยสลับสายกลาง เชน ฮับ (hub) หรือสวิตช (switch) ซึ่งทําหนาที่เปนศูนยกลางของการเชื่อมตอ ระหวางสถานีตางๆ ที่ตองการติดตอกัน ขอดีของการเชื่อมตอแบบดาว คือ ถาสถานีใดเสีย หรือสาย เชื่อมตอระหวางฮับ/สวิตชกับสถานีชํารุด ก็จะไมกระทบกับการเชื่อมตอของสถานีอื่น ดังนั้นการเชื่อมตอ แบบนี้จึงเปนที่นิยมกันในปจจุบัน รูปรางเครือขายแบบดาว

2.4. 4)เครือขายแบบเมช  (mesh topology)

2.4.1. เปนรูปแบบของการเชื่อมตอที่มีความนิยมมาก และมี ประสิทธิภาพสูงเนื่องจากถามีเสนทางของการเชื่อมตอคูใดคูหนึ่งขาดจากกัน การติดตอสื่อสารระหวางคูนั้นยัง สามารถติดตอไดโดยอุปกรณจัดเสนทาง (router) จะทําการเชื่อมตอเสนทางใหมไปยังจุดหมายปลายทาง อัตโนมัติ การเชื่อมตอแบบนี้มักนิยมสรางบนเครือขายแบบไรสาย รูปรางเครือขายแบบเมช

3. ลักษณะของเครือขาย

3.1. 1) เครือขายแบบรับ-ใหบริการ หรือไคลเอนท/เซิรฟเวอร  (client-server network)

3.1.1. จะมี เครื่องคอมพิวเตอรที่เปนเครื่องใหบริการตางๆ เชน บริการเว็บ และบริการฐานขอมูล การใหบริการขึ้นอยู กับการรองขอบริการจากเครื่องรับบริการ เชน การเปดเว็บเพจ เครื่องรับบริการจะรองขอบริการไปที่เครื่อง ใหบริการเว็บ จากนั้นเครื่องใหบริการเว็บจะตอบรับและสงขอมูลกลับมาใหเครื่องรับบริการ ขอดีของระบบนี้ คือสามารถใหบริการแกเครื่องรับบริการไดจํานวนมาก ขอดอยคือระบบนี้มีคาใชจายในการติดตั้งและการ บํารุงรักษาคอ นขางสูง ตัวอยางเครือขายแบบรับ-ใหบริการ

3.2. 2) เครือขายระดับเดียวกัน  (Peer-to-Peer  Network : P2P network)

3.2.1. เครื่องคอมพิวเตอร สามารถเปนไดทั้งเครื่องใหบริการและเครื่องรับบริการในขณะเดียวกัน การใชงานสวนใหญมักใชในการ แบงปนขอมูล เชน เพลง ภาพยนตร โปรแกรม และเกม เครือขายแบบนี้เริ่มแพรหลายมากขึ้นในผูใชงาน อินเทอรเน็ต การใชงานจะมีซอฟตแวรเฉพาะ เชน โปรแกรม eDonkey, BitTorent และ LimeWire ขอดีของระบบนี้คืองายตอการใชงาน และราคาไมแพง ขอดอยคือไมมีการควบคุมเรื่องคอมปลอดภัย จึงอาจ พบวาถูกนไปใชประโยชนในทางไมถูกตอง เชน การแบงปนเพลง ภาพยนตร และโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ซึ่ง เปนการกระทําผิดกฎหมาย ตัวอยางเครือขายระดับเดียวกัน