บริการบนอินเตอร์เน็ต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บริการบนอินเตอร์เน็ต by Mind Map: บริการบนอินเตอร์เน็ต

1. การสื่อสารในเวลาจริง                        (real-time communication)

1.1. 1) แชท (chat) เปนการสนทนาผานอินเทอรเน็ตทั้งระหวางบุคคล 2 คน หรือระหวางกลุมบุคคลเชน Windows Live และ Yahoo messenger ตัวอยางโปรแกรมแชท

1.2. 2.หองคุย (chat room)เปนการสนทนาที่ผูใชสามารถเลือกประเภทของหัวขอที่สนใจ ซึ่งแบง ไวเปนหองตางๆ เพื่อพูดคุยกันระหวางบุคคลหรือเปนกลุม การสนทนารูปแบบนี้อํานวยความสะดวก เพิ่ม ประสิทธิภาพ และชวยประหยัดเวลาในการสื่อสารขอความไปยังบุคคลตางๆ โดยอาจสื่อสารในรูปขอความ ารแบงปนไฟล หรือการใชเว็บแคมควบคูกันไประหวางการสื่อสาร ตัวอยางหองคุย

1.3. 3) วอยซโอเวอรไอพี หรือวีโอไอพี(Voice over IP : VoIP)ซึ่งชวยใหผูใชสามารถคุยกับผูอื่นผานทางอินเทอรเน็ตโดยวอยซโอเวอรไอพีใชอินเทอรเน็ตในการเชื่อมตอเขากับคูสนทนาที่อาจอยูในพื้นที่เดียวกัน

2. เว็บไซตเครือขายทางสังคม (social networking websites)

2.1. เปนชุมชนออนไลนที่สมาชิกในชุมชนมีปฏิสัมพันธระหวางกัน โดยมีเปาหมายในการเปนจุดเชื่อมโยงระหวางผูใช โดยอาจเชื่อมโยงผาน กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่ผูใชมีความสนใจรวมกัน

3. Blog

3.1. บล็อก (blog) เปนระบบการบันทึกขอมูลลําดับเหตุการณในแตละวัน ประสบการณ ความคิดเห็นของผูเขียนบล็อกผานเว็บไซต ในรูปแบบการนําเสนอหัวขอ ซึ่งผูอื่นสามารถอานและแสดงความคิดเห็นได รายการหัวขอที่ปรากฏในบล็อกมักจะเรียงลําดับหัวขอที่นําเสนอลาสุดไวที่สวนบน คําวา คําวา “เว็บล็อก”(web log) เนื่องจากขอมูลที่ปรากฏมีลักษณะเปนการบันทึกขอมูลผานเว็บที่มีการระบุวันเวลารวมถึงผูบันทึกขอมูลแตละหัวขอไว หัวขอ ขอมูลหรือความเห็นที่ถูกนําเสนอในบล็อกอาจจัดทําโดย บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เปนเจาของบล็อก

4. ไมโครบล็อก (microblog)

4.1. เปนบล็อกที่มีการแสดงหัวขอและความคิดเห็นที่กระชับ กะทัดรัก ผูใชที่ เปนสมาชิกสามารถเลือกหัวขอจากบล็อกอื่นใหมาปรากฏในไมโครบล็อกขนตนเอง หรือเลือกตามสมาชิกอื่น ได ตัวอยางไมโครบล็อก เชน twitter, yammer, jaiku และ tumblr.

5. วิกิ(wiki)

5.1. เปนรูปแบบการเผยแพรขอมูลที่บุคคลตางๆ ซึ่งเปนผูที่มีความรูความชํานาญเฉพาะเรื่อง สามารถมีสวนรวมในการเปนผูใหขอมูลใหม หรือเปนผูปรับปรุงขอมูลที่มีอยูเดิมใหถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น รายละเอียดของขอมูลที่เผยแพรกอใหเกิดประโยชนกับบุคคลทั่วไป หรือกลุมบุคคลที่มีความเกี่ยวของกันใน เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

5.2. เชน ผูสอนและผูเรียนสามารถใชเปนชองทางในการสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวกับการเรียนการ สอน องคกรธุรกิจสามารถใชเปนที่รบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินการสําหรับใหบุคคลในองคกรใชอางอิงในการปฏิบัติงาน ผูใชสามารถเรียกดูประวัติการปรับปรุงขอมูลยอนหลังได

6. อารเอสเอส (RSS)

6.1. เปนเทคโนโลยีที่ใชสําหรับเผยแพรขอมูลที่ถูก ปรับปรุงใหทันสมัยอยูเปนประจําไดแบบอัตโนมัติ โดยผูใชตองขอรับบริการ (subscribe)ผูใชไมตองเขาไปยัง เว็บไซตที่สนใจตางๆ โดยตรง เพื่ออานขอมูลที่ไดรับการปรับปรุงในแตละวันดวยตนเองทีละเว็บไซต ซึ่งแต ละเว็บไซตอาจมีความถี่ในการปรับปรุงขอมูลที่แตกตางกันไป ผูใชสามารถรับขอมูลที่มีการใหบริการเผยแพร แบบอัตโนมัตินี้โดยคลิกที่ปุมสัญลักษณ หรือ หรือ ที่ปรากฏบนหนาเว็บ

7. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce)

7.1. เปนการทําธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินคาและบริการบนอินเทอรเน็ต โดยใชเว็บไซตเปนสื่อในการนําเสนอสินคาและบริการ ตางๆ รวมถึงการติดตอกันระหวางผูซื้อและผูขาย ทําใหผูเขาใชบริการจากทุกที่ทุกประเทศ หรือทุกมุมโลก สามารถเขาถึงรานคาไดงายและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตัวอยางเชน รานขายหนังสือบนอินเทอรเน็ต สามารถนําเสนอรายการและตัวอยางหนังสือบนเว็บได มีระบบการคนหาหนังสือที่ลูกคาตองการ โดยดู ตัวอยางหนังสือกอน และถาตองการสั่งซื้อ ก็สามารถสั่งซื้อหนังสือไดโดยกรอกแบบฟอรมการสั่งซื้อ พรอมทั้ง เลือกวิธีการชําระเงินคาหนังสือที่มีหลายรูปแบบ เชน ระบบการชําระเงินผานบัตรเครดิต ระบบการโอนเงิน ผานธนาคาร หรือระบบการนําสงสินคาแลวคอยชําระเงิน ตัวอยางการซื้อสินคาบนอินเทอรเน็ต