โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ by Mind Map: โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์

1. ไวรัส(Virus)

1.1. ความหมาย

1.1.1. เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เขียนขึ้นเพื่อสรางความรําคาญใหกับผูใชงานและอาจรายแรงถึงขั้นทําลายระบบคอมพิวเตอรใหเสียหายทั้งระบบ

1.2. เช่น

1.2.1. แผนบันทึกขอมูล แฟลชไดรฟ หรือผานเครือขายคอมพิวเตอร

2. เวิรม (worm)

2.1. ความหมาย

2.1.1. เปนโปรแกรมแปลกปลอมที่สามารถคัดลอกตัวเองแลวสงไปยังเครื่องคอมพิวเตอรอื่นๆ ไดทันที

2.2. หลักการ

2.2.1. โดยอาศัยการเจาะผานชองโหวของเครือขายคอมพิวเตอร

2.2.2. อินเทอรเน็ตที่ไมมีการปองกันที่ดีพอ

3. มาโทรจัน (Trojan horse)

3.1. ความหมาย

3.1.1. เปนโปรแกรมแปลกปลอมที่ผานเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยการแอบแฝงตัวเองวาเปนโปรแกรมอื่น

3.2. เช่น

3.2.1. การหลอกใหผูใชเขาใจวาเปนโปแกรมเกม

3.2.2. โปรแกรมสกรีนเซฟเวอร

4. สปายแวร (spyware)

4.1. ความหมาย

4.1.1. เปนโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาใหคอยติดตามบันทึกขอมูลสวนบุคคล

4.2. ผลกระทบ

4.2.1. ทําใหประสิทธิภาพการทํางานของระบบคอมพิวเตอรชาลง

4.3. เช่น

4.3.1. คียล็อกเกอร (key-logger)

4.3.1.1. คือ

4.3.1.1.1. เปนสปายแวรประเภทหนึ่งที่ทําหนาที่บันทึกขอมูลการกดแปนคียบอรดของผู้ใช้

5. แอดแวร (adware)

5.1. ความหมาย

5.1.1. เปนโปรแกรมแอบแฝงที่เมื่อโปรแกรมไดรับการดาวนโหลดหรือมีการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรเรียบรอยแลวจะแสดงหนาตางปอปอัพที่มีการโฆษณาสินคาออกมาเปนระยะๆ โดยอัตโนมัติ

6. สเเปม(spam)

6.1. ความหมาย

6.1.1. เปนการใชระบบสงอีเมลในการสงขอความที่ไมพึงประสงค

6.2. สเเปมที่พบบ่อย

6.2.1. การส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า

6.2.2. บริการ รายได้เสริม การท่องเที่ยว

6.3. ส่งผ่านสื่ออื่น

6.3.1. เช่น

6.3.1.1. เกมออนไลน์