อุปกรณ์การสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์การสื่อสาร by Mind Map: อุปกรณ์การสื่อสาร

1. 1.โมเด็ม(modem : modulator-demodulator)

1.1. เปนอุปกรณที่แปลงสัญญาณดิจิทัลเปน สัญญาณแอนะล็อก (modulation) และแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนสัญญาณดิจิทัล (demodulation) เพื่อใหขอมูลสงผานทางสายโทรศัพทได

1.1.1. 1.1 โมเด็มแบบหมุนโทรศัพท  (dial-up  modem)

1.1.1.1. เปนโมเด็มที่ใชตอเขากับผูใหบริการ อินเทอรเน็ตผานทางสายโทรศัพท  การเชื่อมตอใชวิธีการหมุนโทรศัพทติดตอไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ต ความเร็วในการสงผานขอมูลต่ําประมาณ 56 kbps ระบบการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานโมเด็มแบบหมุน โทรศัพท

1.1.2. 1.2 ดิจิทัลโมเด็ม  (digital  modem)

1.1.2.1. เปนโมเด็มที่ใชรับและสงขอมูลผานสายเชื่อมสัญญาณแบบ   ดิจิทัล การเชื่อมตอโมเด็มแบบนี้ ผูใชไมจําเปนตองหมุนโทรศัพทไปที่ผูใหบริการอินเทอรเน็ต โดยโมเด็มจะทํา การเชื่อมตอใหอัตโนมัติเมื่อมีการใชงาน  สามารถสงขอมูลดวยความเร็วสูงตั้งแต  128  kbps  ขึ้นไป   โดยทั่วไปจะเปนโมเด็มที่ติดตั้งภายนอก  (external  modem)

1.1.2.1.1. • ดีเอสแอล  (Digital  Subscriber  Line : DSL)

1.1.2.1.2. • เคเบิลโมเด็ม  (cable  modem)

2. 2. การดแลน  (LAN  card)

2.1. เปนอุปกรณที่เชื่อมระหวางคอมพิวเตอรกับสายตัวนําสัญญาณ ทําให คอมพิวเตอรสามารถรับและสงขอมูลกับระบบเครือขายได้

3. 3. ฮับ(hub)

3.1. เปนอุปกรณที่รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณรับสงหรือเครื่องคอมพิวเตอรหลายๆ เครื่องเขาดวยกัน ขอมูลที่รับสงผานฮับจากเครื่องหนึ่งจะกระจายไปยังทุกสถานีที่ตออยูบนฮับนั้น  ดังนั้นทุก สถานีจะรับสัญญาณขอมูลที่กระจายมาไดทั้งหมด แตละเลือกคัดลอกเฉพาะขอมูลที่สงมาถึงตนเทานั้น

4. 4. สวิตช(switch)

4.1. เปนอุปกรณรวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณรับสงหรือคอมพิวเตอรหลายเครื่องการรับสงขอมูลจากอุปกรณตัวหนึ่ง  จะไมกระจายไปยัง ทุกจุดเหมือนฮับ ทั้งนี้เพราะสวิตชจะรับกลุมขอมูลมาตรวจสอบกอนวาเปนของคอมพิวเตอรหรืออุปกรณใด แลวนําขอมูลนั้นสงตอไปยังคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเปาหมายใหอยางอัตโนมัติ

5. 5. อุปกรณจัดเสนทาง(router)

5.1. เปนอุปกรณที่ใชงานในการเชื่อมโยงเครือขายหลายเครือขายเขา ดวยกัน หรือเชื่อมโยงอุปกรณหลายอยางเขาดวยกัน ดังนั้นจึงมีเสนทางการเขาออกของขอมูลไดหลาย เสนทาง

6. 6.6. จุดเชื่อมตอแบบไรสาย(wirelessaccess  point)

6.1. ทําหนาที่คลายกับฮับของเครือขายแบบ ใชสายเพื่อใชสําหรับติดตอสื่อสารระหวางอุปกรณแบบไรสาย ซึ่งขอมูลจะถูกสงผานทางคลื่นวิทยุความถี่สูง โดยจะตองใชงานรวมกับการดแลนไรสายที่ติดตั้งอยูคอมพิวเตอร หรืออุปกรณ