โปรเเกรมที่ไม่พึงประสงค์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โปรเเกรมที่ไม่พึงประสงค์ by Mind Map: โปรเเกรมที่ไม่พึงประสงค์

1. ไวรัส (virus)

1.1. เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เขียนขึ้นเพื่อสรางควารําคาญใหกับผูใชงานและอาจ

1.2. รายแรงถึงขั้นทําลายระบบคอมพิวเตอรใหเสียหายทั้งระบบ

1.3. โดยจะทําการแนบโปรแกรมแปลกปลอมเขาไปกับโปรแกรมอื่น

1.4. แลวแพรกระจายตัวเองจากคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ

1.5. โดยผานสื่อบันทึกขอมูล

2. มาโทรจัน (Trojan horse)

2.1. เปนโปรแกรมแปลกปลอมที่ผานเขาสูระบบคอมพิวเตอร์

2.2. โดยการแอบแฝงตัวเองวาเปนโปรแกรมอื่น

2.3. เมื่อผูใชงานดาวนโหลดโปรแกรมนี้เขาสูเครื่องคอมพิวเตอรแลว

2.4. อาจจะมีไวรัสซึ่งติดมากับมาโทรจันนี้เขาไปทําความเสียหายใหกับระบบคอมพิวเตอรได

3. สแปม (spam)

3.1. เปนการใชระบบสงอีเมลในการสงขอความที่ไมพึงประสงคใหกับผูใชจํานวนมาก

3.2. คือ การสงขอความโฆษณาขายสินคา บริการ ทองเที่ยว ชักชวนประกอบอาชีพที่มีรายได  สูง ผานระบบอีเมลที่เรียกวา เมลขยะ

3.3. นอกจากนี้อาจมีการสงผานสื่ออื่น  เชน  การสงสารทันที  โทรศัพทเคลื่อนที่  เกมออนไลน  โปรแกรมคนหา  บล็อก  หรือวิกิ  ซึ่งสงผลใหเกิดการ รบกวนการใชสื่อเหลานั้น

4. สปายแวร (spyware)

4.1. เปนโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาใหคอยติดตาม บันทึกขอมูลสวนบุคคล

4.2. รายงานขอมูลการใชงานของผูใชแตละคนบนอินเทอรเน็ต

4.3. หรือทําการเปลี่ยนการตั้งคาของโปรแกรมเบราวเซอรใหมซึ่งกอใหเกิดความรําคาญ

4.4. และทําใหประสิทธิภาพการทํางานของระบบคอมพิวเตอรชาลง

5. แอดแวร (adware)

5.1. เปนโปรแกรมแอบแฝงที่เมื่อโปรแกรมไดรับการดาวนโหลด

5.2. หรือมีการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว

5.3. จะแสดงหนาตางปอปอัพ (pop-up) ที่มีการโฆษณาสินคาออกมาเปนระยะๆ

6. เวิรม (worm)

6.1. เปนโปรแกรมแปลกปลอมที่สามารถคัดลอกตัวเองแลว

6.2. สงไปยังเครื่องคอมพิวเตอรอื่นๆ ไดทันที

6.3. โดยอาศัยการเจาะผานชองโหวของเครือขายคอมพิวเตอร

6.4. หรือ อินเทอรเน็ตที่ไมมีการปองกันที่ดีพอ

6.5. โดยจะเขาไปกีดขวางการทํางานของระบบปฏิบัติการของ

6.6. เครื่องคอมพิวเตอรใหชาลง

7. VIDO