เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. รูปร่างเครือข่าย

1.1. เครือขายแบบบัส (bus topology)

1.1.1. เปนรูปแบบที่มีโครงสรางไมยุงยาก สถานีทุกสถานีในเครือขายจะเชื่อมตอเขากับสายสื่อสารหลักเพียงสายเดียวที่เรียกวา “บัส (bus)” การจัดสงขอมูลลงบนบัสจึงไปถึงทุกสถานีได

1.2. เครือขายแบบวงแหวน (ring topology)

1.2.1. เปนการเชื่อมแตละสถานีเขาดวยกันแบบวงแหวน สัญญาณขอมูลจะสงอยูในวงแหวนไปในทิศทางเดียวกันจนถึงผูรับ หากขอมูลที่สงเปนของสถานีใด สถานีนั้น  ก็รับไว ถาไมใชก็สงตอไป

1.3. เครือขายแบบดาว (star topology)

1.3.1. เปนการเชื่อมตอสถานีในเครือขาย โดยทุกสถานีจะตอเขากับหนวยสลับสายกลาง เชน ฮับ (hub) หรือสวิตช (switch) ซึ่งทําหนาที่เปนศูนยกลางของการเชื่อมตอระหวางสถานีตางๆ ที่ตองการติดตอกัน

1.4. เครือขายแบบเมช (mesh topology)

1.4.1. เปนรูปแบบของการเชื่อมตอที่มีความนิยมมาก และมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากถามีเสนทางของการเชื่อมตอคูใดคูหนึ่งขาดจากกัน การติดตอสื่อสารระหวางคูนั้นยังสามารถติดตอไดโดยอุปกรณจัดเสนทาง (router)

2. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.1. เครือขายสวนบุคคล หรือแพน (Personal Area Network : PAN)

2.1.1. เปนเครือขายที่ใชสวน บุคคล เชน การเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับโทรศัพทมือถือ การเชื่อมตอพีดีเอกับเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งการ เชื่อมตอแบบนี้จะอยูในระยะใกล และมีการเชื่อมตอแบบไรสาย

2.2. เครือขายเฉพาะที่ หรือแลน (Local Area Network : LAN)

2.2.1. เปนเครือขายที่ใชในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ ที่อยูในพื้นที่เดียวกันหรือใกลเคียงกัน เชน ภายในบาน ภายในสํานักงาน และภายในอาคาร สําหรับการใชงานภายในบานนั้นอาจเรียกเครือขายประเภทนี้วา “เครือขายที่พักอาศัย (home network)” ซึ่งอาจใชการเชื่อมตอแบบใชสายหรือไรสาย

2.3. เครือขายนครหลวง หรือแมน (Metropolitan Area Network : MAN)

2.3.1. เปนเครือขายที่ใชเชื่อมโยงแลนที่อยูหางไกลออกไป เชน การเชื่อมตอเครือขายระหวางสํานักงานที่อาจจะอยูคนละอาคารและมีระยะทางไกลกัน การเชื่อมตอเครือขายชนิดนี้อาจใชสายไฟเบอรออพติก หรือบางครั้งอาจใชไมโครเวฟเชื่อมตอ เครือขายแบบนี้ที่ใชในสถานศึกษามีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “เครือขายแคมปส (Campus Area Network : CAN)”

2.4. เครือขายวงกวาง หรือแวน (Wide Area Network : WAN)

2.4.1. เปนเครือขายที่ใชในการ เชื่อมโยงกับเครือขายอื่นที่อยูไกลจากกันมาก เชน เครือขายระหวางจังหวัด หรือระหวางภาค รวมไปถึง เครือขายระหวางประเทศ

3. ลักษณะของเครือข่าย

3.1. เครือขายระดับเดียวกัน (Peer-to-Peer Network : P2P network)

3.1.1. จะมีเครื่องคอมพิวเตอรที่เปนเครื่องใหบริการตางๆ เชน บริการเว็บ และบริการฐานขอมูล การใหบริการขึ้นอยูกับการรองขอบริการจากเครื่องรับบริการ เชน การเปดเว็บเพจ เครื่องรับบริการจะรองขอบริการไปที่เครื่องใหบริการเว็บ จากนั้นเครื่องใหบริการเว็บจะตอบรับและสงขอมูลกลับมาใหเครื่องรับบริการ

3.1.1.1. ขอดี

3.1.1.1.1. สามารถใหบริการแกเครื่องรับบริการไดจํานวนมาก

3.1.1.2. ข้อเสีย

3.1.1.2.1. คาใชจายในการติดตั้งและการบํารุงรักษาคอนขางสูง

3.2. เครือขายแบบรับ-ใหบริการ หรือไคลเอนท/เซิรฟเวอร (client-server network)

3.2.1. เครื่องคอมพิวเตอรสามารถเปนไดทั้งเครื่องใหบริการและเครื่องรับบริการในขณะเดียวกัน การใชงานสวนใหญมักใชในการแบงปนขอมูล เชน เพลง ภาพยนตร โปรแกรม และเกม เครือขายแบบนี้เริ่มแพรหลายมากขึ้นในผูใชงานอินเทอรเน็ต การใชงานจะมีซอฟตแวรเฉพาะ เชน โปรแกรม eDonkey, BitTorent และ LimeWire

3.2.1.1. ขอดี

3.2.1.1.1. งายตอการใชงาน และราคาไมแพง

3.2.1.2. ข้อเสีย

3.2.1.2.1. ไมมีการควบคุมเรื่องคอมปลอดภัย จึงอาจพบวาถูกไปใชประโยชนในทางไมถูกตอง เชน การแบงปนเพลง ภาพยนตร และโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งเปนการกระทําผิดกฎหมาย