Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อินเทอรเน็ต by Mind Map: อินเทอรเน็ต

1. ความหมายของอินเทอรเน็ต

1.1. มาจากคําวา Inter Connection Network

1.2. เปนเครือขายขนาดใหญที่ เชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรขององคกรธุรกิจ หนวยงานของรัฐบาล  สถานศึกษา ตลอดจนเชื่อมโยง คอมพิวเตอรสวนบุคคลเขาไวดวยกัน

2. โครงสรางพื้นฐานของอินเทอรเน็ต

2.1. มี4ประเภท

2.1.1. เครือขายระดับทองถิ่น

2.1.2. ระดับภูมิภาค

2.1.3. ระดับชาติ

2.1.4. ระดับนานาชาติ

2.2. อินเทอรเน็ตเชื่อมโยงขอมูลจากเครือขาย คอมพิวเตอรหนึ่งไปยังเครือขายอื่นดวยความเร็วและคุณภาพที่แตกตางกัน  ขึ้นอยูกับรูปแบบการสื่อสาร  และ สื่อที่ใชในการเชื่อมโยงเครือขาย

2.2.1. สายโทรศัพท

2.2.2. สายไฟเบอรออพติก

2.2.3. คลื่นวิทย

3. การเขาถึงอินเทอรเน็ต

3.1. ผูใชที่เปนคนทํางาน นักเรียน หรือนักศึกษา มักจะเขาถึงอินเทอรเน็ตผานเครือขายของหนวยงาน โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเชื่อมตอเขากับอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

3.2. ผูใชทั่วไปอาจใชวิธีการเชื่อมตอ อินเทอรเน็ตโดยใชโมเด็มผานสายโทรศัพท ซึ่งเปนอินเทอรเน็ตความเร็วต่ํา

4. การติดตอสื่อสารบนอินเทอรเน็ต

4.1. เลขที่อยูไอพี  (IP  address)

4.2. ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System : DNS )