เครือขายคอมพิวเตอร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครือขายคอมพิวเตอร by Mind Map: เครือขายคอมพิวเตอร

1. ประเภทของเครือขายคอมพิวเตอร

1.1. เครือขายสวนบุคคล หรือแพน (Personal Area Network : PAN)

1.1.1. การเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับโทรศัพทมือถือ

1.1.2. การเชื่อมตอพีดีเอกับเครื่องคอมพิวเตอร

1.2. เครือขายนครหลวง หรือแมน (Metropolitan Area Network : MAN)

1.2.1. เปนเครือขายที่ใชเชื่อมโยงแลนที่อยูหางไกลออกไป

1.2.1.1. การเชื่อมตอเครือขายระหวางสํานักงานที่ อาจจะอยูคนละอาคารและมีระยะทางไกลกัน

1.2.1.2. การเชื่อมตอเครือขายชนิดนี้อาจใชสายไฟเบอรออพติก

1.3. เครือขายวงกวาง หรือแวน (Wide Area Network : WAN)

1.3.1. เปนเครือขายที่ใชในการ  เชื่อมโยงกับเครือขายอื่นที่อยูไกลจากกันมาก

1.3.1.1. เครือขายระหวางจังหวัด หรือระหวางภาค

1.3.1.2. เครือขายระหวางประเทศ

2. ลักษณะของเครือขาย

2.1. เครือขายแบบรับ-ใหบริการ หรือไคลเอนท/เซิรฟเวอร (client-server network)

2.1.1. จะมีเครื่องคอมพิวเตอรที่เปนเครื่องใหบริการตางๆเครื่องรับบริการจะรองขอบริการไปที่เครื่อง  ใหบริการเว็บ จากนั้นเครื่องใหบริการเว็บจะตอบรับและสงขอมูลกลับมาใหเครื่องรับบริการ

2.1.1.1. ขอดีของระบบนี้คือสามารถใหบริการแกเครื่องรับบริการไดจํานวนมาก

2.1.1.2. ขอดอยคือระบบนี้มีคาใชจายในการติดตั้งและการบํารุงรักษาคอนขางสูง

2.2. เครือขายระดับเดียวกัน (Peer-to-Peer Network : P2P network)

2.2.1. เครื่องคอมพิวเตอร  สามารถเปนไดทั้งเครื่องใหบริการและเครื่องรับบริการในขณะเดียวกัน

2.2.1.1. การใชงานสวนใหญมักใชในการ  แบงปนขอมูล เชน เพลง ภาพยนตร โปรแกรม และเกม

3. รูปรางเครือขาย

3.1. เครือขายแบบบัส (bus topology)

3.1.1. เปนรูปแบบที่มีโครงสรางไมยุงยาก สถานีทุกสถานีใน  เครือขายจะเชื่อมตอเขากับสายสื่อสารหลักเพียงสายเดียวที่เรียกวา “บัส (bus)”

3.2. เครือขายแบบวงแหวน (ring topology)

3.2.1. เปนการเชื่อมแตละสถานีเขาดวยกันแบบวงแหวน  สัญญาณขอมูลจะสงอยูในวงแหวนไปในทิศทางเดียวกันจนถึงผูรับ หากขอมูลที่สงเปนของสถานีใด สถานีนั้น  ก็รับไว ถาไมใชก็สงตอไป

3.3. เครือขายแบบดาว (star topology)

3.3.1. เปนการเชื่อมตอสถานีในเครือขาย โดยทุกสถานีจะตอ  เขากับหนวยสลับสายกลาง เชน ฮับ (hub) หรือสวิตช (switch)

3.3.1.1. ขอดีของการเชื่อมตอแบบดาว คือ ถาสถานีใดเสีย หรือสาย  เชื่อมตอระหวางฮับ/สวิตชกับสถานีชํารุด ก็จะไมกระทบกับการเชื่อมตอของสถานีอื่น

3.4. เครือขายแบบเมช (mesh topology)

3.4.1. เปนรูปแบบของการเชื่อมตอที่มีความนิยมมาก และมี  ประสิทธิภาพสูงเนื่องจากถามีเสนทางของการเชื่อมตอคูใดคูหนึ่งขาดจากกัน การติดตอสื่อสารระหวางคูนั้นยัง  สามารถติดตอไดโดยอุปกรณจัดเสนทาง (router)