สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล by Mind Map: สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

1. 1.สื่อกลางแบบใชสาย

1.1. 1) สายคูบิดเกลียว

1.1.1. สายนําสัญญาณแบบนี้แตละคูสายที่เปนสายทองแดง จะถูกพันบิดเปนเกลียว

1.1.2. ตัวอย่าง

1.1.2.1. สายเอสทีพี

1.1.2.2. สายยูทีพี

1.2. 2) สายโคแอกซ

1.2.1. เป็นสายนำสัญญาณที่ออกจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศน์หรือสายเคเบิลทีวี

1.3. 3) สายไฟเบอรออพติก

1.3.1. ประกอบดวยกลุมของเสนใยทําจากแกวหรือ พลาสติกที่มีขนาดเล็กประมาณเสนผม แตละเสนจะมีแกนกลาง (core) ที่ถูกหอหุมดวยวัสดุใยแกวอีกชนิด  หนึ่งซึ่งเรียกวา “แคล็ดดิง (cladding)”

2. 2.สื่อกลางแบบไรสาย

2.1. 1) อินฟราเรด

2.1.1. สื่อกลางประเภทนี้มักใชกับการสื่อสารขอมูลที่ไมมีสิ่งกีดขวางระหวางตัวสงและ ตัวรับสัญญาณ

2.2. 2) ไมโครเวฟ

2.2.1. เปนสื่อกลางในการสื่อสารที่มีความเร็วสูง ใชสําหรับการเชื่อมตอระยะไกล

2.3. 3) คลื่นวิทยุ

2.3.1. เปนสื่อกลางที่ใชสงสัญญาณไปในอากาศ โดยสามารถสงในระยะทางไดทั้งใกลและ  ไกล โดยมีตัวกระจายสัญญาณ

2.4. 4) ดาวเทียมสื่อสาร

2.4.1. พัฒนาขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงขอจํากัดของสถานีรับสงไมโครเวฟบนผิวโลกโดย เปนสถานีรับสงสัญญาณไมโครเวฟบนอวกาศ

3. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล