อุปกรณการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณการสื่อสาร by Mind Map: อุปกรณการสื่อสาร

1. โมเด็ม (modem

1.1. โมเด็มแบบหมุนโทรศัพท (dial-up modem)

1.2. ดิจิทัลโมเด็ม (digital modem)

1.2.1. ดีเอสแอล (Digital Subscriber Line : DSL)

2. การดแลน (LAN card)

2.1. เปนอุปกรณที่เชื่อมระหวางคอมพิวเตอรกับสายตัวนําสัญญาณ

2.2. รับและสงขอมูลกับระบบเครือขายได

2.3. แตในปจจุบันมักจะถูกประกอบรวมไปในเมนบอรด

3. ฮับ (hub)

3.1. เปนอุปกรณที่รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณรับสง

3.2. ขอมูลที่รับสงผานฮับจากเครื่องหนึ่งจะกระจายไปยังทุกสถานีที่ตออยูบนฮับนั้น

3.3. ทุกสถานีจะรับสัญญาณขอมูลที่กระจายมาไดทั้งหมด

4. สวิตช (switch)

4.1. เปนอุปกรณรวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณรับสงหรือคอมพิวเตอรหลายเครื่อง

4.2. ลดปญหาการชนกันของขอมูลเพราะไมตองกระจายขอมูลไปทุกสถานี

4.3. การรับสงขอมูลจากอุปกรณตัวหนึ่งจะไมกระจายไปยังทุกจุดเหมือนฮับ

4.4. และยังมีขอดีในเรื่องการปองกันการดักรับขอมูลทีกระจายไปในเครือขาย

5. อุปกรณจัดเสนทาง (router)

5.1. ใชงานในการเชื่อมโยงเครือขายหลายเครือขายเขาดวยกัน

5.2. หรือเชื่อมโยงอุปกรณหลายอยางเขาดวยกัน

5.3. ดังนั้นจึงมีเสนทางการเขาออกของขอมูลไดหลายเสนทาง

5.4. เพื่อนําสงขอมูลผานเครือขายตางๆ ไปยังอุปกรณปลายทางตามทีระบุไว

6. จุดเชื่อมตอแบบไรสาย

6.1. ทําหนาที่คลายกับฮับของเครือขายแบบ ใชสาย

6.2. เพื่อใชสําหรับติดตอสื่อสารระหวางอุปกรณแบบไรสาย

6.3. ซึ่งขอมูลจะถูกสงผานทางคลื่นวิทยุความถี่สูง

6.4. โดยจะตองใชงานรวมกับการดแลนไรสายที่ติดตั้งอยู