เครือขายคอมพิวเตอร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครือขายคอมพิวเตอร by Mind Map: เครือขายคอมพิวเตอร

1. ประเภทของเครือขายคอมพิวเตอร

1.1. เครือขายสวนบุคคล หรือแพน (Personal Area Network : PAN)

1.1.1. เปนเครือขายที่ใชสวน บุคคล เชน การเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับโทรศัพทมือถือ การเชื่อมตอพีดีเอกับเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งการ เชื่อมตอแบบนี้จะอยูในระยะใกล และมีการเชื่อมตอแบบไรสาย

1.2. เครือขายเฉพาะที่ หรือแลน (Local Area Network : LAN)

1.2.1. เปนเครือขายที่ใชในการ  เชื่อมโยงคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ ที่อยูในพื้นที่เดียวกันหรือใกลเคียงกัน เชน ภายในบาน ภายใน  สํานักงาน และภายในอาคาร สําหรับการใชงานภายในบานนั้นอาจเรียกเครือขายประเภทนี้วา “เครือขายที่  พักอาศัย (home network)”

1.3. เครือขายนครหลวง หรือแมน (Metropolitan Area Network : MAN)

1.3.1. เปนเครือขายที่ใชเชื่อมโยงแลนที่อยูหางไกลออกไป เชน การเชื่อมตอเครือขายระหวางสํานักงานที่อาจจะอยูคนละอาคาร  และมีระยะทางไกลกัน การเชื่อมตอเครือขายชนิดนี้อาจใชสายไฟเบอรออพติก หรือบางครั้งอาจใชไมโครเวฟเชื่อมตอ เครือขายแบบนี้ที่ใชในสถานศึกษามีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “เครือขายแคมปส

1.4. เครือขายวงกวาง หรือแวน (Wide Area Network : WAN)

1.4.1. เปนเครือขายที่ใชในการเชื่อมโยงกับเครือขายอื่นที่อยูไกลจากกันมาก เชน เครือขายระหวางจังหวัด หรือระหวางภาค รวมไปถึงเครือขายระหวางประเทศ

2. ลักษณะของเครือขาย

2.1. 1) เครือขายแบบรับ-ใหบริการ หรือไคลเอนท/เซิรฟเวอร (client-server network)

2.1.1. จะมี เครื่องคอมพิวเตอรที่เปนเครื่องใหบริการตางๆ เชน บริการเว็บ และบริการฐานขอมูล การใหบริการขึ้นอยู กับการรองขอบริการจากเครื่องรับบริการ เชน การเปดเว็บเพจ เครื่องรับบริการจะรองขอบริการไปที่เครื่อง ใหบริการเว็บ จากนั้นเครื่องใหบริการเว็บจะตอบรับและสงขอมูลกลับมาใหเครื่องรับบริการ ขอดีของระบบนี้คือสามารถใหบริการแกเครื่องรับบริการไดจํานวนมาก ขอดอยคือระบบนี้มีคาใชจายในการติดตั้งและการ บํารุงรักษาคอนขางสูง ตัวอยางเครือขายแบบรับ-ใหบริการ

2.2. เครือขายระดับเดียวกัน (Peer-to-Peer Network : P2P network)

2.2.1. เครื่องคอมพิวเตอร สามารถเปนไดทั้งเครื่องใหบริการและเครื่องรับบริการในขณะเดียวกัน การใชงานสวนใหญมักใชในการ แบงปนขอมูล เชน เพลง ภาพยนตร โปรแกรม และเกม เครือขายแบบนี้เริ่มแพรหลายมากขึ้นในผูใชงาน อินเทอรเน็ต การใชงานจะมีซอฟตแวรเฉพาะ เชน โปรแกรม eDonkey, BitTorent และ LimeWire ขอดีของระบบนี้คืองายตอการใชงาน และราคาไมแพง ขอดอยคือไมมีการควบคุมเรื่องคอมปลอดภัย จึงอาจ พบวาถูกนไปใชประโยชนในทางไมถูกตอง เชน การแบงปนเพลง ภาพยนตร และโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ซึ่ง  เปนการกระทําผิดกฎหมาย ตัวอยางเครือขายระดับเดียวกัน

3. รูปรางเครือขาย

3.1. เครือขายแบบบัส (bus topology)

3.1.1. เปนรูปแบบที่มีโครงสรางไมยุงยาก สถานีทุกสถานีใน  เครือขายจะเชื่อมตอเขากับสายสื่อสารหลักเพียงสายเดียวที่เรียกวา “บัส (bus)” การจัดสงขอมูลลงบนบัส  จึงไปถึงทุกสถานีได ซึ่งการจัดสงวิธีนี้ตองกําหนดการที่จะไมใหทุกสถานีสงขอมูลพรอมกัน

3.2. เครือขายแบบวงแหวน (ring topology)

3.2.1. เปนการเชื่อมแตละสถานีเขาดวยกันแบบวงแหวน สัญญาณขอมูลจะสงอยูในวงแหวนไปในทิศทางเดียวกันจนถึงผูรับ หากขอมูลที่สงเปนของสถานีใด สถานีนั้น ก็รับไว ถาไมใชก็สงตอไป ซึ่งระบบเครือขายแบบวงแหวนนี้ สามารถรองรับจํานวนสถานีไดเปนจํานวนมาก ขอดวยของเครือขายแบบวงแหวน คือ สถานีจะตองรอจนถึงรอบของตนเองกอนที่จะสามารถสงขอมูลได  รูปรางเครือขายแบบวงแหวน

3.3. เครือขายแบบดาว (star topology)

3.3.1. เปนการเชื่อมตอสถานีในเครือขาย โดยทุกสถานีจะตอ เขากับหนวยสลับสายกลาง เชน ฮับ (hub) หรือสวิตช (switch) ซึ่งทําหนาที่เปนศูนยกลางของการเชื่อมตอ ระหวางสถานีตางๆ ที่ตองการติดตอกัน ขอดีของการเชื่อมตอแบบดาว คือ ถาสถานีใดเสีย หรือสาย เชื่อมตอระหวางฮับ/สวิตชกับสถานีชํารุด ก็จะไมกระทบกับการเชื่อมตอของสถานีอื่น ดังนั้นการเชื่อมตอแบบนี้จึงเปนที่นิยมกันในปจจุบัน

3.4. เครือขายแบบเมช (mesh topology)

3.4.1. เปนรูปแบบของการเชื่อมตอที่มีความนิยมมากและมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมีเส้นทางของการเชื่อมต่อคู่ใดคู่หนึ่งขาดจากกันการติดต่อสื่อสารระหว่างคู่นั้นยังสามารถติดต่อได้โดยใช้อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router)