เวิลดไวดเว็บ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เวิลดไวดเว็บ by Mind Map: เวิลดไวดเว็บ

1. คําที่เกี่ยวของกับเวิลดไวดเว็บ

1.1. เว็บเพจ (Web page)

1.2. โฮมเพจ (Home page)

1.3. เว็บไซต (Web site)

1.4. เว็บเซิรฟเวอร (Web server)

1.5. เว็บโฮสติง (Web hosting)

1.6. เว็บเบราวเซอร (Web browser)

1.7. ที่อยูเว็บ (Uniform Resource Locator : URL)

1.7.1. โพรโทคอล

1.7.2. ชื่อโดเมน

1.7.3. เสนทางเขาถึงไฟล (path)

1.7.4. ชื่อขอมูล

2. การคนหาผานเว็บ

2.1. โปรแกรมคนหา หรือเสริชเอนจิน (search engines)

2.2. เมตาเสิรชเอนจิน (metasearch engines)

2.3. ตัวดําเนินการในการคนหา (search engine operators)

3. เทคโนโลยีเว็บ

3.1. เว็บ 1.0 (Web 1.0) เปนเว็บในยุคแรกเริ่มที่มีลักษณะใหขอมูลแบบทางเดียว

3.2. เว็บ 2.0 (Web 2.0)ตอมามีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุนการใชงานอินเทอรเน็ต ทําให ผูใชทั่วไปสามารถเปนสวนหนึ่งของผูใหขอมูลในรูปแบบตางๆ ที่ปรากฏบนเว็บเพจ

3.3. เว็บ 3.0 (Web 3.0)วาเปนการสรางเว็บเพจที่สามารถใหคอมพิวเตอรนําไปใช ประมวลผไดอยางเปนระบบเดียวกัน

4. WHAT IS WORLD WIDE WEB ?